Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİF DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ BİRDEN FAZLA OTURUMDA YAPILABİLİR; ANCAK HER OTURUM KAPATILMADAN ÖNCE BİLGİLER EKAP’A KAYDEDİLİR

Karar No : 2022/UH.II-1614

Karar Tarihi : 21.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5, 9 ve 36

“İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” doldurulmak suretiyle tekliflerin EKAP üzerinden sunulması gerektiği, e-tekliflerin, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılacağı, e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-tekliflerin tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenleneceği, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun hazır bulunanlara duyurulacağı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği,  EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın düzenleneceği, istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyetin açıklanacağı ve EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak”ın hazırlanacağı, bu tutanakların durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebileceği ve EKAP üzerinde kayda alınacağı, bu tutanakların çıktısının ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanacağı, bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemeyeceği, teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği ve tamamlanamayacağı, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturumun kapatılacağı, e-tekliflerin açılması ve ilk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonunun belirlenen bir tarih ve saatte toplanacağı ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanacağı, teklif değerlendirme işlemlerinin birden fazla oturumda yapılabileceği, her oturum kapatılmadan önce bilgilerin EKAP’a kaydedileceği ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespit, değerlendirmeler ve mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde KİK İşçilik Hesaplama Modülünün ve piyasa araştırması sonucunda ulaşılan fiyatların ortalamasının esas alındığı, yaklaşık maliyetin bileşenlerinin yemek maliyeti (giyim, elektrik, su, gaz, malzeme dahil), işçilik, araç yakıt ve amortisman olmak üzere ayrı ayrı belirlendiği görülmüş olup, ihale dokümanında yer alan miktar ve girdilerin yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan miktar ve girdilerle aynı olduğu, bu kapsamda yaklaşık maliyet ve ihale dokümanı arasında bir uyumsuzluk bulunmadığı,

Öte yandan, 4 kısımdan oluşan başvuruya konu ihalede, idarece her bir kısmın yaklaşık maliyetine 4 farklı maliyet bileşeninin (yemek maliyeti, işçilik, araç yakıt ve amortisman) toplanması neticesinde ulaşıldığı, ancak söz konusu 4 kısma ilişkin yaklaşık maliyetlerin idarece EKAP’a kaydı aşamasında ihalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyeti tutarının sehven ihalenin yemek maliyeti bileşeninin toplam tutarı, ihalenin 2’nci kısmının yaklaşık maliyetinin tutarının sehven ihalenin işçilik maliyeti bileşeninin toplam tutarı, ihalenin 3’üncü kısmının yaklaşık maliyetinin tutarının sehven ihalenin araç yakıt maliyeti bileşeninin toplam tutarı, ihalenin 4’üncü kısmının yaklaşık maliyeti tutarının ise sehven ihalenin amortisman maliyeti bileşeninin toplam tutarı esas alınarak yazıldığı, ihalenin toplam yaklaşık maliyet tutarının (233.390.594,60 TL) EKAP’a kaydında ise herhangi bir yanlışlık yapılmadığı, bahse konu kısımlara ilişkin hatalı yaklaşık maliyet tutarlarının ihale dokümanında yer alan doğru tutarlar esas alınarak düzeltildiği ve ihale işlemlerine devam edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere ihalenin yaklaşık maliyetinin esasen değiştirilmediği, güncellenmediği veya yeniden hesaplanmadığı, EKAP üzerinde gerçekleştirilen değişikliğin idarece sehven girilen kısım toplamlarının değiştirilmesiyle sınırlı olduğu görülmüş, ancak kısımlara ilişkin hatalı yaklaşık maliyet tutarlarına ilişkin söz konusu düzeltmenin ihale tarihinden (05.10.2022) sonra 12.10.2022 tarihinde gerçekleştirildiği ve ihalenin ilk oturumunun ihale tarihinden 7 gün sonra sonuçlandırıldığı hususları dikkate alındığında ihalenin ilk oturumuna ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen işlemlerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine ve 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, bu itibarla ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.”