Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF DOSYALARININ İDARİ ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: TEKLİF DOSYALARI İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYGUN HAZIRLANMALIDIR.

KARAR NO : 2014/664

KARAR TARİHİ : 19.05.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 37

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.12.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kozan-Feke-Saimbeyli-6Blhdyolu Km:2+000-70+151G/66+560İ-82+300 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Sathi Kaplama) İşleri (İkmal) İnşaatı” ihalesinde İhale Komisyonu kararı ile İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesine uygun bir şekilde, şirketteki ortaklık son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler sunulmadığı gerekçesiyle, D. İnşaat Elektrik Taahhüt Petrol Turizm Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu İhale Kurulunun 05.03.2014 tarih ve 2014/UY.II-1262 sayılı kararı ile anılan şirketin teklif dosyasında sunulmuş Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarının tüzel kişiliğin ortakları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösterdiği, başka bir ifadeyle, anılan Şartname düzenlemesinde istenilen bilgileri içerdiği anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin belirtilen gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak düzeltici işlem belirlenmesi üzerine anılan kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler uyarınca ihaleye katılanların tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir belgelerin sunulmasının istenildiği, bu kapsamda şirketler, dernekler ve vakıflar arasında ayrıma gidilerek, bunlar arasındaki farkın ortaya konulabilmesi amacıyla ilgili kelimesinin vurgulandığı, dolayısıyla, mevcut düzenlemeye göre, ihaleye katılan tüzel kişi ”şirket” olduğunda ortaklarının, “dernek” olduğunda üyelerinin, “vakıf olması durumunda ise üyelerinin ve kurucularının kim olduğunu gösterir belgeler ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir belgelerin sunulmasının zorunlu olduğunun kabulü gerektiği, bu hususun ihalelere katılım ve yasak fiil veya davranışlarda bulunması halinde yaptırım uygulanacak kişilerin tespiti açısından önem arz ettiği, teklifi değerlendirme dışı bırakılan D. İnşaat Elektrik Taahhüt Petrol Turizm Tarım Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketince şirketin ortaklarını gösteren belgeler sunulmasına rağmen ortaklık hisse oranına ilişkin belgelerin sunulmadığı sabit olduğundan, başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu, diğer bir deyişle. D. İnşaat Elektrik Taahhüt Petrol Turizm Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin ihale komisyon kararında hukuka aykırılık bulunmadığı, bunun aksi yönde tesis edilen dava konusu 05.03.2014 tarih ve 2014/UY.II-1262 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim benzer bir konudaki Danıştay Onüçüncü Dairesinin 22.11.2011 tarih ve E:2011/2939 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği…