Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF DOSYASINDA SUNULAN BELGELER HK.

KARAR: TEKLİF DOSYASINDA SUNULAN BELGELERDEKİ MÜHÜR VE İMZA NOKSANLIĞI ESASI ETKİLEMEYECEK BİR BİLGİ EKSİKLİĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR, İLGİLİLERCE TAMAMLATILIR.

KARAR NO : 2014/1753

KARAR TARİHİ : 16.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden esasa ilişkin olmayan bilgi belge eksikliklerinin idarece tamamlatılabileceği belirtilmiş olup anılan eksikliklerin Kamu İhale Kurumu tarafından da tamamlatılmasına herhangi bir engel düzenlemeye yer verilmediğinin görülmesi ve bu durumda davalı idarece teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan sicil kayıt suretinin giderilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken söz konusu belgedeki mühür ve imzanın bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.