Hakkakul Logo Beyaz

Teklif dosyasında sunulan belgelerdeki mühür ve imza noksanlığı esası etkilemeyecek bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilir, ilgililerce tamamlatılır.

Karar No : 2014/1753

Karar Tarihi : 16.12.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 37

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

…mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden esasa ilişkin olmayan bilgi belge eksikliklerinin idarece tamamlatılabileceği belirtilmiş olup anılan eksikliklerin Kamu İhale Kurumu tarafından da tamamlatılmasına herhangi bir engel düzenlemeye yer verilmediğinin görülmesi ve bu durumda davalı idarece teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan sicil kayıt suretinin giderilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken söz konusu belgedeki mühür ve imzanın bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.