Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF EDİLEN BEDELİN YAZILMASI HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN BEDELİN RAKAM VE YAZI İLE BİRBİRİNE UYGUN OLARAK AÇIKÇA YAZILMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.II-349

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesinin, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamasının ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. İdari Şartname’nin 23’üncü maddesinde de teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği düzenlenmiştir.

B… A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklifi mektubunda teklifin rakam olarak yazılmadığı ve sadece yazı ile yazıldığı görülmüş olup 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde yer alan, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının zorunlu olduğu hükmü dikkate alındığında anılan istekli tarafından teklif tutarının rakam ile yazılmadığı bu gerekçeyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.”