Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN UYGUN OLMASI HK.

KARAR: TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN OLMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2014/1374

KARAR TARİHİ : 06.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 37

(Ankara 16. İdare Mahkemesi)

…ihale üstünde kalan F. Medikal Tek. Ür. İth. îhr. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan noninvaziv yoğun bakım hastabaşı monitörünün Teknik Şartname’nin 3.B.4, 3.B.5, 3.B.6 ve 3.B.17 maddelerinde öngörülen koşullan sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla Mahkememizin 23.10.2013 tarihli ara kararı ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, cihazın İzmir’de bulunması nedeniyle keşif ve bilirkişi incelemesi niyabeten İzmir İdare Mahkemesine yaptırılmış, bu kapsamda İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2014/1 sayılı talimat dosyasına sunulan 07.07.2014 tarihli bilirkişi raporunda özetle; yerinde yapılan inceleme sonucu, Teknik Şartnamenin 3.B.4 maddesi yönünden, ‘Monitör en az EKG, solunum, NIBP, SpO2, tek kanal ısı parametrelerini ölçebilmelidir.’ şartının sağlandığı, 3.B.5 maddesi yönünden, ‘Monitör aynı anda en az 4 ve üzeri dalga formunu ve ölçülen tüm hasta parametrelerini görüntüleyebilmelidir. Dalga formları istenen renkte olmalı veya seçilebilmeli ve tarama hızı en az üç farklı seviyede seçilebilmelidir.’ şartının bulunduğu ve monitörün aynı anda en az 4 ve üzeri dalga formunu ve ölçülen tüm hasta parametrelerini görüntüleyebildiği, ancak dalga formları istenen renkte olmalı veya seçilebilmeli ve tarama hızı en az üç farklı seviyede seçilebilmelidir’ özelliğinin görülmediği, 3.B.6 madde yönünden, ‘Monitörlerde tek kanal invaziv kan basıncı ve EtCo2 girişleri olmalı, daha sonra opsiyonel olarak ölçüm yapılacak aksesuar ya da ölçüm kitinin alınması ile bu parametreler ölçülebilmelidir.’ şartının sağlandığı, 3.B.17. madde yönünden ise, ‘Monitörün EKG/Kalp atım hızı, ST analizi ve solunum ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 3, 5 veya 6 uçlu EKG kablosu kullanılabilmelidir.’ özelliğinin sağlandığı, ancak ‘Derivasyon seçimi I, II, III, aVL, aVR, aVF, V olarak kullanıcı tarafından tek tuşla yapılabilmeli ve diğer dalga formları ile birlikte aynı anda üç iki farklı EKG derivasyonu izlenebilmelidir.’ şartının ‘Monitörün diğer dalga formları ile birlikte aynı anda üç iki farklı EKG derivasyonu izlenebilmesi’ özelliğinin sağlandığı, ‘derivasyon seçiminin kullanıcı tarafından tek tuşla yapılabilmesi’ özelliğinin sağlanamadığı, ‘EKG sinyal hızı 12.5, 25.0, veya 50.0mm/sn olarak seçilebilmelidir.’ özelliğinin, ‘EKG dalga formlarını genliği en az 0.5 ile 40mm/mV arasında değiştirilebilmelidir.’ özelliğinin, ‘Monitör en az 30 – 250 atım/dk arasında +/- 5 atım doğrulukta kalp atım hızı ölçebilmeli, alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir. ‘ özelliğinin, ‘Monitörün defibrilatör ile elektrokoter koruması olmalı ve EKG sinyallerini filtreleme özelliği bulunmalıdır.’ özelliğinin, ‘ST seviye aralığı en az – 5 mm ile + 5 mm veya – 2 mV ile + 2mV arasında ölçülebilmelidir.’ özelliğinin, ‘Kullanıcı ölçülen her bir ST değerini açıp kapatabilmeli ve her ölçümün alarm limitlerini ayarlayabilmelidir’ özelliğinin, ‘Monitörün pacemaker algılama özelliği olmalıdır.” özelliğinin, “Solunumu sayısı en az 6-120 solunum/dk arasında ölçebilmelidir. Alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir.’ özelliğinin ve son olarak ‘Apne alarmı kullanıcı tarafından manuel veya cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmelidir.’ özelliğinin sağlandığı belirtilmiş, rapora davalı idarece yapılan itiraz yerinde görülmeyerek anılan rapor hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

Bu durumda, F. Medikal Tek. Ür. İth. îhr. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan noninvaziv yoğun bakım hastabaşı monitörünün Teknik Şartname’nin 3.B.5. maddesinde yer alan ancak ‘dalga formları istenen renkte olmalı veya seçilebilmeli ve tarama hızı en az üç farklı seviyede seçilebilmelidir’ özelliği ile 3.B.17. maddesinde yer alan ‘derivasyon seçiminin kullanıcı tarafından tek tuşla yapılabilmesi’ özelliğini sağlamadığının bilirkişi raporu ile ortaya konulması karşısında, F. Medikal Tek. Ür. İth. İhr. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken, davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.