Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF FİYATI AŞIRI DÜŞÜK OLANLAR HK.

KARAR: TEKLİF FİYATI AŞIRI DÜŞÜK OLANLARDAN İSTENİLEN AÇIKLAMA VERİLMEZ VEYA YETERLİ GÖRÜLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

KARAR NO : 2014/3098

KARAR TARİHİ : 09.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

…Dosyanın incelenmesinden, 27.11.2013 tarihinde D. Belediye Başkanlığı’nca açık ihale usulü ile yapılan “2014 Yılı Personel Destek Hizmet Alımı” ihalesine davacının teklifi dâhil geçerli 3 teklif verildiği, idarece hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 812.261,45 TL’nin altında teklif verdiği belirlenen 2 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan A.Firması üzerinde ihalenin bırakıldığı ve M.S. İnşaat Madencilik Otomotiv Nakliyat Orman Ürünleri Zirai Ürün Zirai Alet Hayvancılık Temizlik Tahmil Tahliye Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin (M.S.) en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, davacı tarafından, aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet yoluyla Kamu İhale Kurumu’na gidildiği, ihale üzerinde bırakılan A.’nın idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, işçilik maliyetinin Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, bulunan tutarın 805.470,91 TL olan güncel asgari işçilik maliyetini karşıladığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan malzeme-melbusat iş kaleminin içinde yer alan ve detaylı bir şekilde Teknik Şartname’nin 8. maddesinde belirtilen giyim malzemelerini açıklamak için B. Giyim’den alınmış 27.11.2013 tarihli proforma fatura ve bahse konu proforma faturaya ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, anılan belgeler incelendiğinde, proforma faturada Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde açıklanan ibarenin. SMMM imzasının, SMMM kaşesinin ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı, malzeme miktarlarının doğru yazıldığı, birim fiyatlarla miktarların çarpılması sonucu bulunan tutarların virgülden sonra beş haneye kadar doğru şekilde hesaplandığı, Teknik Şartname’de düzenlenen 2360 parça giyim malzemesinin toplam tutarının 0,03-TL olarak (virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak) yazıldığı, giyim maliyeti üzerinden % 3 olarak hesaplanması gereken sözleşme ve genel giderlerin yuvarlama nedeniyle giyim maliyetini etkilemediği, sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının anılan Tebliğ’in 79. maddesinde belirtildiği gibi son geçici vergi beyanname döneminde düzenlendiği, SMMM imzasının, SMMM kaşesinin ve TÜRMOB kaşesinin yer aldığı, proforma faturadaki birim fiyatlarla maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının birbiriyle uyumlu olduğu ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinde mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı, idarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen M.S.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının bulunmadığının görüldüğü, 26.12.2013 tarihli ve 3229 sayılı yazı ile idareden anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının davalı Kuruma gönderilmesinin istenildiği, gönderilen 26.12.2013 tarihli ve 958 sayılı yazıda, bahse konu istekli tarafından idareye aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmadığı belirtildiğinden, kamu ihale mevzuatına uygun olmayan bir şekilde, aşırı düşük teklif açıklaması sunmamasına rağmen idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen M.S.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, sonuç olarak; M.S.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verilmesine yönelik dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine temyize konu davanın açıldığı görülmektedir.

Yukarıda anılan Tebliğ’de yer alan düzenlemelerde; sunulan tekliflere dayanak olan proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı ve şekli olarak gerekli imza ve onayı taşıyıp taşımadığının aranan kriterler arasında sayıldığı; giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışı gibi birim fiyatın bir kuruşun altında bir bedel içermesi nedeniyle teklif edilen bedelin ödenip ödenmemesine ilişkin uygunluğun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durum nedeniyle isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği; ancak, proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceğinin belirtildiği açıktır.

Uyuşmazlıkta, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin Tebliğ uyarınca gerekli şeklî unsurları taşıdığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2014 tarih ve E:2014/117, K:2014/947 sayılı kararının bozulmasına…