Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF HAZIRLIĞI İÇİN GEREKEN SÜRE HK.

KARAR: 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN “PAZARLIK USULÜ” BAŞLIKLI 21’İNCİ MADDESİNİN (B) FIKRASI GEREĞİNCE YAPILAN VE İVEDİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMAÇLANAN İHALELERDE TEKLİF HAZIRLIĞI İÇİN GEREKEN SÜRE İDARENİN TAKDİRİNDEDİR

KARAR NO : 2023/UH.II-234

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 4, 5 ve 21

“İhale işlem dosyası dâhilinde yer alan “Doküman indirenlerin/Satın alanların listesi” başlıklı EKAP belgesinde bulunan bilgilere göre, davet edilen altı kişiden dördünün ihale dokümanını indirdiği görülmektedir. Başvuru sahibi de dahil olmak üzere bu dört firmanın ihale dokümanını 22.12.2022 tarihinde indirdiği görülmüştür. Bahsi geçen dört gerçek veya tüzel kişiden üçünün ihaleye teklif verdiği tespit edilmiştir.

… İdari Şartname’nin ilgili hükümlerinden görüldüğü üzere, başvuru konusu ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (b) fıkrası gereğince 23.12.2022 tarihinde saat 14:30’da, yani sözü edilen altı firmanın doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği 22.12.2022 tarihinden bir sonraki gün gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

Yine daha önce belirtildiği üzere, başvuru konusu ihaleye üç istekli tarafından teklif verilmiş olup, bu isteklilerin her ikisinin teklifinin de ihale komisyonu tarafından geçerli olduğu değerlendirilerek ihale komisyonunca ihale 23.12.2022 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

İhale komisyonu kararına göre ihalenin yapıldığı aynı tarihte saat 15:30’da son yazılı fiyat tekliflerini sunan iki istekliden ihale üzerinde bırakılan F… Yemek Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti.nin teklifi 608.564,00 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen K… Yemek Gıda Temizlik Lojistik Medikal İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ise 719.212,00 TL ve her iki isteklinin son yazılı fiyat teklifinin ihalenin bahse konu kısmının yaklaşık maliyetin altında (742.307,52 TL) kaldığı görülmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (b) fıkrası gereğince yapılan ihalelerde teklif vermeye davet yazılarının ilgililere tebliğ edilmesinin ardından teklif hazırlığı için ne kadar süre verileceğine dair kamu ihale mevzuatında bir düzenleme mevcut değildir. Yukarıda aktarıldığı üzere Kanun’un 21’inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen şartların oluşması hâlinde ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda söz konusu usul kullanılmaktadır. Dolayısıyla ivedi olarak yapılması gereken bir ihaledeki teklif hazırlama süresi idarenin takdirine bırakılmış durumdadır.

Konuya aynı Kanun’un yukarıda aktarılan “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir…” hükmü açısından bakıldığında, idarece 6 firmanın doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, bunlardan üçünün ihalenin başvuruya konu kısmına teklif verdiği göz önünde bulundurulduğunda, Kanun’un bahsi geçen hükmünde istenen koşulların karşılandığı sonucuna varılmıştır.

Konuya aynı Kanun’un yukarıda aktarılan “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkeler açısından bakıldığında ise doküman almaya ve teklif vermeye davet edilen dört gerçek veya tüzel kişiden tamamına aynı gün yani 22.12.2022 tarihinde EKAP sistemi üzerinden tebligatta bulunulmuştur. Başvuru konusu ihalede, ilgili gerçek veya tüzel kişilerin doküman almaya ve teklif vermeye davet edilme tarihinin 22.12.2022, ihale tarihinin ise 23.12.2022 olduğu dikkate alındığında teklif vermek için yeterli sürenin olmadığı hususunun savunulamayacağı, ihalenin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve teklif vermeye davet edilen ilgililerden herhangi birisine daha önceki bir tarihte tebligatta bulunulmadığı ve bunlardan üçü tarafından da teklif verildiği göz önüne bulundurulduğunda, ilgili gerçek veya tüzel kişiler arasında rekabet ve eşit muamele ilkelerine halel getiren bir durumun olmadığı neticesine ulaşılmıştır.

Yapılan tespitler ışığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (b) fıkrası gereğince yapılan ve ivedi olarak gerçekleştirilmesi amaçlanan ihalelerde teklif vermeye davet yazılarının ilgililere tebliğ edilmesinin ardından teklif hazırlığı için gereken sürenin idarenin takdirinde olduğu değerlendirildiğinden; en az üç isteklinin davet edilmesi gereken başvuru konusu ihalede idarece altı gerçek veya tüzel kişinin doküman almaya ve teklif vermeye davet edilmesi sebebiyle ilgili koşulun karşılandığı belirlendiğinden; doküman almaya ve teklif vermeye davet edilen altı gerçek veya tüzel kişiden tamamına aynı gün, yani 22.12.2022 tarihinde EKAP sistemi üzerinden tebligatta bulunulduğu, bunlardan herhangi birisine daha önceki bir tarihte tebligatta bulunulmadığı ve davet edilenler arasından 23.12.2022 tarihinde ve saat 14.30’da üç istekli olabilecek tarafından da ilk tekliflerin sunulduğu, aynı gün saat 15.30’da ilk teklifi geçerli olan isteklinin son yazılı fiyat teklifini sunduğu ve sunulan tekliflerin kısım yaklaşık maliyetin altında kaldığı göz önüne bulundurulduğunda, ilgili gerçek veya tüzel kişiler arasında rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık oluşturacak bir durumun olmadığı neticesine ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”