Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİF KAPSAMINDA PAY DEFTERİNİN FİZİKEN SUNULMASI ZORUNLULUĞU YOKTUR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-59

“… Şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin 24.09.2021 olduğu hususu göz önüne alındığında, ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan kamu ihale mevzuatı hükümlerinden, ihaleye katılacak istekliler tarafından isteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesinin, tüzel kişi olması halinde başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, tüzel kişilerde aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) /üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP’tan alınacağının anlaşıldığı, buna göre istekliler tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulması gerekmediği,

 

Öte yandan pay defterinin fiziken sunulması zorunluluğu olmadığı, EKAP’a yüklenerek idarece EKAP üzerinden kontrolünün yapılması gerektiği, bu anlamda fiziken sunulma zorunluluğu olmayan pay defterinin belgelerin sunuluş şekline uygun sunulmadığı iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”