Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER DIŞINDAKİ BELGELER TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DİKKATE ALINMAZ

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-161

“… ihale dokümanı düzenlemelerinden; İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi ile söz konusu Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde araçların teknik özelliklerini gösterir nitelikte belgelerin sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde söz konusu hususların belgelendirilmesi gerekliliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır…”