Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF MEKTUBU VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ HK.

KARAR: TEKLİF MEKTUBUNU VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİ VEKİL SIFATIYLA İMZALAYAN KİŞİ HAKKINDAKİ YASAKLAMA KARARI ŞİRKETİN İHALEYE KATILIMINDA OLUMSUZ BİR ETKİYE SAHİP DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2015/903

KARAR TARİHİ : 14.07.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 58

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

… Dava dosyasının incelenmesinden; İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 30.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ulus Bartın Kanalizasyon İnşaatı ihalesine 85 isteklinin katıldığı, 20.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile 8 isteklinin farklı gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, M.Ş.U, A. Madencilik İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarların birbiri ile uyumlu olmadığı ve İş Ortaklığının özel ortağı durumundaki A. Madencilik İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti. adına vekaleten birim fiyat teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini imzalayan D.G adlı kişinin ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu gerekçesi ile anılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği, bu işleme karşı davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu’nun 17.04.2015 günlü 2015/UY.II-1066 sayılı kararıyla reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan uyuşmazlıkta A. Madencilik İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin kamu ihalelerine 1 yıl süreyle katılmasının yasaklanması kararına karşı Mahkememizin E:2015/746 sayılı dava dosyasında açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, kaldı ki anılan şirketin vekili olan gerçek kişinin, ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu, bu gerçek kişinin şirketin sadece vekili olduğu ve şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı, şirketin sahip ve ortakları hakkında açılmış bir kamu davası bulunmadığı, salt şirket vekilinin yasaklı olduğundan bahisle geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…