Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF MEKTUBU USULÜNE UYGUN OLMAYAN İSTEKLİ HK.

KARAR: TEKLİF MEKTUBU USULÜNE UYGUN OLMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1292

“… Kanun’un 30’uncu maddesinde teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edileceğinin belirtileceği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı hükme bağlanmış, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde ise teklif mektubunun taşıması gereken şartlar belirtilmiş, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı, ayrıca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilerek, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda  “…5) İhale konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam 27.865.108,00-TL (Yirmiyedibinsekizyüzaltmışbeşbinyüzsekizlira) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam olarak “27.865.108,00 TL” şeklinde belirtilmesine rağmen yazıyla “Yirmiyedibinsekizyüzaltmışbeşbinyüzsekizlira” şeklinde ifade edilmek suretiyle iki defa “bin” ifadesine yer verildiği, bu haliyle teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüş olup, söz konusu hatanın teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”