Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF MEKTUPLARININ MEVZUATA UYGUNLUĞU HK.

KARAR: TEKLİF MEKTUPLARI MEVZUATTA BELİRTİLEN ŞARTLARA VE TEKLİF MEKTUBU STANDART FORMUNA UYGUN OLMALIDIR.

KARAR NO : 2015/1122

KARAR TARİHİ : 10.09.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 52

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

mevzuat hükümleri ile ihale başvuru ve teklif mektuplarının standart formlar esas alınarak hazırlanacağı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından mevzuatta aranan niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ve standart forma uygun olmayan başvuru ve teklif mektuplarının değerlendirme dışı bırakılacağı açıkça düzenlenmiştir.

Bu durumda, A. Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.’nin teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulüne ilişkin kısmı yönünden dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Dava konusu kurul kararının A. Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.’nin ikinci iddiasının değerlendirilmesine ilişkin kısmına gelince;

Olayda, teklifi değerlendirme dışı bırakılan A. Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak K. Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile aralarında 24/02/2014 tarihinde imzalanmış olan “Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve B. Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ilişkin alt yüklenicilik/taşeronluk sözleşmesi ile içeriğinde 2014 yılı personel taşıma bedeli olduğu belirtilen K. Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.’ye kesilen faturaların ibraz edildiği, ancak söz konusu işe ilişkin olarak K.Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile T. Holding arasındaki sözleşmenin ve eki faturaların sunulmadığı, dosya kapsamında sunulan faturaların içeriğinde de 2014 yılında yapılan personel taşımanın üstlenilen hangi iş kapsamında yapıldığına ilişkin bir kaydın yer almadığı, ayrıca taşıma işinde çalıştırılan şoför vasıflı personeli gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerinde ibraz edilmediği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, iş deneyimine konu 24/02/2014 tarihli sözleşmenin tarafları olan A. Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile K. Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin aynı adreste faaliyet gösterdiği ve her iki şirketin bir kısım ortaklarının aynı olduğu görülmektedir.

Bu durumda, müdahil A. Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak sunduğu belgelerin eksik olduğu ve işin adı geçen şirket tarafından gerçekleştirildiği hususunu ortaya koymaya yeterli olmadığı sonucuna varılmış olup, teklifin iş deneyimine ilişkin belgelerin uygun görülmemesi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulü ile düzeltici işlem belirlenmek suretiyle A. Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin mevzuata uygun biçimde yeniden gerçekleştirilmesine yönelik dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.