Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİFİ AŞIRI DÜŞÜK OLARAK BELİRLENEN İSTEKLİLERİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA SADECE İDARECE BELİRLENEN ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ AÇIKLAMASI YETERLİDİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1171

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, idareler tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hangi düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ayrıntılı açıklamalara ye verilmiştir. Buna göre aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği öngörülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilecek önemli teklif bileşenlerinin hangi şekilde belirleneceğinin anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklandığı, bu bileşenlerin belirlenmesi noktasında idareleri sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı, başka bir ifadeyle ihale konusu işin yapılabilirliğini tespit etmek amacıyla hangi iş kalemleri/maliyet bileşenlerinin açıklanması gerektiği hususunun idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca teklif fiyata dâhil olan tüm giderlerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sorgulamaya tabi tutulması yönünde bir zorunluluğun da bulunmadığı hususları birlikte ele alındığında; idarenin, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespit edilmesine yönelik işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, bununla birlikte teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sadece idarece gönderilen tabloda yer alan önemli teklif bileşenlerinin açıklanmasının gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin, başvuru sahibinin bahse konu iddialarında yer verdiği maliyet unsurlarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.”