Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN ESASINI DEĞİŞTİRMEYECEK BİLGİ EKSİKLİKLERİ HK.

KARAR: BELGENİN TÜRÜNE DAİR BİR AYIRIM YAPILMAKSIZIN TEKLİFİN ESASINI DEĞİŞTİRMEYECEK BİLGİ EKSİKLİKLERİ TAMAMLATILABİLİR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/MK-200

“4734 sayılı Kanun uyarınca, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelerle ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği, uyuşmazlık konusu olayda ise davacı tarafından teklif edilen cihaza ilişkin orijinal katalog sunulmakla birlikte katalogda teklif edilen cihazın PT ve APTT testlerini birlikte yapıp yapamadığı ile PT ve APTT testleri birlikte yapıldığında saatte yapılabilecek test sayısın, söz konusu bilgi eksikliklerinin teklif edilen fiyat-teklif edilen cihaz vs gibi teklifin esasını ve sonucunu değiştirebilecek nitelikte bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceğinden teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin davacı nezdinde süre verilerek tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 

Nitekim yeterlilik kriteri olarak belirlenen yeterlilik bilgileri tablosundaki bazı bilgilerin eksikliğinin tamamlatılabileceği yönündeki Danıştay 13.Dairesi’nin 22/02/2022 tarih veE:2022/38 K:2022/589 sayılı kararıyla belgenin türüne dair bir ayırım yapılmaksızın teklifin esasını değiştirmeyecek bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceğine karar verilmiştir.”