Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYANIN İMZA BEYANNAMESİ HK.

KARAR: TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYANIN İMZA BEYANNAMESİ YERİNE İMZA SİRKÜLERİNİN SUNULMASI MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-639

“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınması gerekliliğine yönelik Türk Ticaret Kanunu değişikliği kapsamında, ihale mevzuatının da bürokratik işlemleri azaltmak bakımından bu yönde değişikliğe uğradığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde tüzel kişilerde elektronik ihaleler hariç olmak üzere başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin teklif kapsamında sunulmasının istendiği görülmekte ise de bu değişikliğin bahsi geçen Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler sebebiyle meydana geldiği, bu sebepten imza beyannamesi yerine imza sirkülerinin sunulmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca imza sirkülerinin yetki dayanağını tevsik eden ve imza beyannamesine nazaran daha kapsamlı ve aynı işlevi yerine getiren nitelik taşıdığı, kamu ihale mevzuatının lafzından söz konusu belgelerin ihalelere teklif verecek gerçek kişi ya da tüzel kişi isteklilerin temsile yetkililerinin imzalarının teyidi amacıyla sunulacağının anlaşılması gerektiği, dolayısıyla teklif mektubunu imzalayan kişiye ait imzanın kendi adına düzenlenen imza sirkülerinden ihalelere teklif vermeye yetkili olduğu açıkça anlaşılmıştır.

 

Yukarıda ayrıntıları verilen inceleme ve tespitler çerçevesinde, şikâyete konu ihalenin e-ihale olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tüzel kişiliğinin limited şirket olması, dolayısıyla temsile yetkili olan müdür sıfatını haiz kişinin A… A… olduğu ve bu yüzden teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerden teklif mektubunu imzalayan A… A…’a ait imzanın kendi adına düzenlenen imza sirkülerinden ihalelere teklif vermeye yetkili olduğunun açıkça anlaşılacağı ve sunulan imza sirkülerinde anılan kişiye ait tatbik imzanın yer aldığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”