Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: BİR GİDERİN ÖNGÖRÜLMESİ İLE HİÇ ÖNGÖRÜLMEMESİ DURUMUNDA KİK İŞÇİLİK MODÜLÜNÜN AYNI SONUCU VERMESİ İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINA SEBEBİYET VERMEZ.

KARAR NO : 2014/1432

KARAR TARİHİ : 05.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

Uyuşmazlık konusu ihalenin 1. kısmında, teklif fiyata dahil olan giderler ile idarece belirlenen kişi başı kıyafet gideri dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin 274.657,92 TL olduğu, teklif fiyata dahil olan giderlerin yalnızca asgari işçilik maliyetinden oluştuğu göz önüne alındığında bu tutarın kâr hariç yaklaşık maliyete eşit olduğu, kıyafet gideri hariç % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin ise 273.179,52 TL olduğu, davacının aşırı düşük teklif açıklamasında, 273.179,52 TL olan teklif bedelinin idarece belirlenen kıyafet gideri hariç asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamına eşit olduğu, aylık işçilik maliyetinin KİK İşçilik Modülü üzerinden 1.370,90 TL olarak hesaplandığı, yapılan hesaplamada KİK işçilik modülüne 0,01 TL giyim bedelinin girildiği ancak istekli tarafından verilen toplam teklif tutarının içerisinde giyim bedelinin yer almadığı, ihalenin 3. kısmında; İhale dokümanındaki teklif fiyata dahil olan giderler ile idarece belirlenen kişi başı kıyafet gideri dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin 411.986,88 TL olduğu, teklif fiyata dahil olan giderlerin yalnızca asgari işçilik maliyetinden oluştuğu göz önüne alındığında bu tutarın kâr hariç yaklaşık maliyete eşit olduğu, kıyafet gideri hariç % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin ise 409.769,28 TL olduğu, davacının aşırı düşük teklif açıklamasında, 409.769,28 TL olan teklif bedelinin idarece belirlenen kıyafet gideri hariç asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler toplamına eşit olduğu, aylık işçilik maliyetinin KİK İşçilik Modülü üzerinden 1.370,90 TL olarak hesaplandığı, yapılan hesaplamada KİK işçilik modülüne 0,01 TL giyim bedelinin girildiği ancak istekli tarafından verilen toplam teklif tutarının içerisinde giyim bedelinin yer almadığı görülmektedir.

Bu durumda, işçilik hesabının KİK İşçilik Modülü üzerinden yapılıp, bu hesaplamaya da giyim için tevsik edilen proforma faturadaki bedelin katılması, ayrıca teklif bedeli içerisinde kişi başı 0,01 TL kıyafet gideri öngörülmesi ile hiç kıyafet gideri öngörülmemesi halinde KİK İşçilik Modülünün aynı sonucu vermesinin davacının iradesi dışında gelişen bir durum olması hususları bir arada dikkate alındığında, kıyafet giderinin teklif bedeli içerisinde yer aldığı ve tevsik edildiğinin anlaşılmış olması karşısında, aksi gerekçe ile davacının uyuşmazlık konusu ihalenin 1. ve 3. kısımlarına ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.