Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMIŞ OLMASI BAŞVURU EHLİYETİNİN OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ.

KARAR NO : 2015/90

KARAR TARİHİ : 21.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

…Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde ise; davacının 2 ila 13. iddialarına ilişkin olarak “Başvuru sahibinin söz konusu ihale için vermiş olduğu teklif bedelinin yaklaşık maliyetten yüksek olması nedeniyle uygun görülmediği, incelemeye konu ihalenin başvuru sahibinin üzerinde kalma ihtimalinin bulunmadığı, dolayısıyla itirazen şikâyete konu edilen işleme ilişkin olarak başvuru sahibinin bir hak kaybına veya zarara uğraması ya da zarara uğramasının muhtemel olmasının söz konusu olmadığı anlaşılmış, bu itibarla incelemeye konu iddiaya ilişkin olarak şikâyetçinin başvuru ehliyetinin bulunmadığı ve yukarıda yer verilen incelemeye konu iddiaların 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının c bendi gereğince ehliyet yönünden reddi gerektiği” gerekçesiyle itirazın anılan kısımlarının(2-13 iddialarına ilişkin kısmı) esası incelenmeksizin davacının itirazen şikayet başvurusunda bulunmasında ehliyetinin bulunmadığı nedeniyle isteminin reddine karar verildiği, bunun üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, istekli olabilecek konumda bulunanların ancak ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara ilişkin iddialar dayanak gösterilerek itirazen şikayet başvurusuna gidebilecekleri; istekli konumunda bulunanların ise istekli olabilecek kişilerin ileri sürebilecekleri iddialara ek olarak yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında da itirazen şikayete gidebilecekleri sonucuna varılmıştır.

Olayda uyuşmazlığa konu ihaleye teklif vererek istekli konumunda bulunan davacının, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca dava konusu ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinden, itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, ehliyet yönünden reddine karar verilmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu’nun 12.11.2014 tarih ve 2014/UM.III-3657 sayılı kararının “Başvuru sahibinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13’üncü iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının c bendi gereğince ehliyet yönünden reddine” ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” gerekçeleriyle dava konusu işlemin, davacı N.C.’nin ihale üzerinde kalan firmaya yönelik iddialarının ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.