Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN SALT TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMIŞ OLMASI BAŞVURU EHLİYETİNİN OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ.

KARAR NO : 2015/626

KARAR TARİHİ : 18.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Danıştay 13. Dairesi)

…Uyuşmazlıkta; aktarılan Kurul kararları sonrasında alınan 16.02.2012 tarihli ikinci ihale komisyonu kararının davacı şirkete bildirilmesine yönelik “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” konulu 17.02.2012 tarih ve 851 sayılı yazıda “Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir.” ifadesinin yer aldığı görülmektedir.

Bu durumda; anılan kararda başvuru yolu ve süresi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55. maddesinde yer alan şikâyet mekanizmasına yer verilmesi suretiyle idarenin bildirim yükümlülüğü doğru şekilde yerine getirilmediğinden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Dava konusu Kurul kararının başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

Yukarıda yer alan hükümlerden, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin istekli olduğu, isteklilerin veya istekli olabileceklerin; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen şikâyet başvurusunda bulunmada ehliyeti bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Olayda, dava konusu ihaleye teklif sunan ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının, ihale üzerinde bırakılan istekliye ve ihale komisyonu tarafından tesis edilen işlemlere yönelik itirazlar noktasında bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu açık olmakla birlikte, eşit muamele ilkesi açısından da bu iddianın incelenmesi gerektiğinden, bu iddialar açısından itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 16.01.2012 tarihli, 2012/UY.11-372 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 09.11.2012 tarih ve E:2012/315,K:2012/1487 sayılı kararı ile Kurul kararının, Dairemizin 04.04.2013 tarih ve E:2013/451 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulduğu görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 19.12.2013 tarih ve E:2012/1230, K:2013/1809 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 18.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi…