Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: BAŞVURU VE TEKLİF MEKTUPLARINDA ŞİRKETİN TİCARET UNVANI VE KAŞESİ İLE ŞİRKET YETKİLİSİNİN AD VE SOYADINA YER VERİLMEMESİ TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINA SEBEP OLUR.

KARAR NO : 2015/1456

KARAR TARİHİ : 20.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 30, 37

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

… İhaleye katılan istekliler tarafından sunulan belgelerde yer alması gereken bilgilerin eksiksiz olması asıldır. Bununla birlikte Kanun koyucu tarafından, 4734 sayılı Kanun’un 37. maddesi ile getirilen düzenleme ile teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde yer alan bilgi eksikliğinin idarelerce tamamlatılabilmesi mümkün kılınmıştır. Ancak Kanun’un 30. ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54. maddesindeki düzenleme dikkate alındığında, teklif mektubunun mutlak suretle ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle ihaleye teklif veren firmanın yetkilisince imzalanmış olması zorunluluğu kabul edilmesinin yanı sıra, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen bu niteliklere ve standart formuna uygun olmaması hali teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilmiştir.

Öte yandan, ihale mevzuatında herhangi bir tanımı bulunmamakla birlikte, birim fiyat teklif cetvelleri birim fiyat teklif mektuplarının ayrılmaz bir parçası olup, uygulama yönetmelikleri ekinde birim fiyat teklif mektuplarında olduğu gibi standart form olarak düzenlenen belgelerdir.

Bu itibarla, uyuşmazlıkta K. Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetvelinde şirketin ticaret unvanı ve kaşesi ile teklif cetvelinin bazı sayfalarında şirket yetkilisinin ad ve soyadına yer verilmemesi 4734 sayılı Kanun’un 30. ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54. maddesinde yer alan düzenlemelere aykırı olduğundan sınır değerin üzerinde teklif sunan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönündeki dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır.