Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİNİ KARŞILAMADIĞI GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİNDE HERHANGİ BİR AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UM. I-597

“… mevzuat hükümleri, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve ihale komisyonu tarafından tesis edilen işlemler birlikte değerlendirildiğinde, idarenin teklif edilen ürünün Teknik Şartname maddelerini sağlayıp sağlamadığı hususunu, istekliler tarafından teklifleri ile birlikte idareye sunulan numuneler üzerinden değerlendirme yapma yetkisinin bulunduğu, ayrıca ürünün Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre idare de bu yetki ve sorumluluğunu kullanarak başvuru sahibi tarafından idareye verilen numuneyi değerlendirmeye tabi tutmuş ve yapılan inceleme sonucunda numunelerin Teknik Şartname’nin 3’üncü ve 8’inci maddelerini karşılamadığı hususlarında belirleme yaparak başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

Sonuç olarak; idarece başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün numune değerlendirmesi sonucunda uygun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygunluğunun, numune değerlendirmesi yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünlerin Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu hususları çerçevesinde; numune değerlendirme formunda yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyumsuzluk bulunmadığı, İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenen numune değerlendirmesi ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirildiği, bu kapsamda başvuru sahibinin ihalenin 3’üncü ve 4’üncü kısımlarına ait teklifinin Teknik Şartname’nin ilgili maddelerini karşılamadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”