Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMİŞ OLAN BELGENİN SUNULMAMIŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ ÜZERİNE BAŞVURU SAHİBİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-883

“Başvuru sahibinin teklifinin 28.06.2022 tarihli İhale Komisyonu Kararı ile İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde belirtilen belgenin teklif ekinde sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.5.4’üncü alt maddesinde kendi malı olan veya kiralanan Asfalt Plentinin Muş Belediyesi Karayolları Kavşağına 25 km mesafesi içerisinde kaldığını gösteren belgenin teklif ekinde sunulması gerektiğinin, 7.5.5’inci maddesinde Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemelerde istenilen belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiğinin açık bir şekilde belirtildiği, söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak teklif kapsamında sunulmasına ilişkin düzenlemenin İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışında İdari veya Teknik Şartname’nin herhangi bir maddesinde yapılmasına ilişkin bir zorunluluk olmadığı, ayrıca idare tarafından belgenin sunulması gerektiğine ilişkin İdari ve Teknik Şartname’de başka bir düzenleme yapılmasına da gerek olmadığı, Kanun’un 37’inci maddesi uyarınca belgeleri eksik olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenmiş olan belgenin sunulmamış olduğunun tespiti üzerine başvuru sahibinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine istinaden değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık içermediği anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”