Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İHALE KAPSAMINDA ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERE AİT GÖRSELLERİ İÇEREN BİLGİSAYAR ÇIKTILARININ ÜZERİNDE İSTEKLİ TARAFINDAN HAZIRLANDIĞINI VEYA SUNULAN BELGELERİN ASIL NÜSHA OLDUĞUNU GÖSTEREN İSTEKLİYE AİT KAŞE VE İMZA BULUNMAMASI NEDENİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI YERİNDEDİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1221

“29.08.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile M… K… tarafından idareye sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun olmadığı gerekçe gösterilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bahse konu Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde isteklilerin sunulması istenen belgelerin aslını, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde idarece şerh düşülen suretlerini idareye sunmaları gerektiğinin ifade edildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler incelendiğinde; anılan belgelerin ihale konusu iş kapsamında alımı yapılacak ürünlere ait görselleri içeren bilgisayar çıktıları olduğunun anlaşıldığı, söz konusu belgelerin üzerinde anılan istekli tarafından hazırlandığına ilişkin veya sunulan belgelerin asıl nüsha olduğunu gösteren istekliye ait kaşenin ve imzanın bulunması gerektiği, ancak bahse konu belgelerin anılan isteklice imzalanmadığı, bu haliyle anılan belgelerin asılların sunulduğunun kabul edilemeyeceği, bu çerçevede, bahse konu isteklinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”