Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN ESASINI DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE BELGE HK.

KARAR: TEKLİFİN ESASINI DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE OLAN BELGENİN EKSİK BİLGİ KAPSAMINDA İDARECE SONRADAN TAMAMLATILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1061

“Başvuru sahibi isteklinin, anonim şirket statüsündeki bir tüzel kişilik olduğu, istekli tarafından ihalede, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak öngörülen iş deneyimine ilişkin olarak şirketin %100 paylı tek ortağı olan C… C… H… adına düzenlenmiş “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” programına ilişkin 20.07.2022 tarihli mezun belgesinin sunulduğu, söz konusu belgeye göre anılan kişinin 11.07.2013 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından mezun olduğunun anlaşıldığı ancak belirtilen mezuniyet belgesine ek olarak anılan kişinin, tüzel kişi isteklinin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; anonim şirket statüsündeki bir tüzel kişilik olan başvuru sahibi isteklinin, ihalede istenilen iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu şirket ortağına ait mezuniyet belgesinin ekinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre sunulması zorunlu olan, şirket ortağının, tüzel kişi isteklinin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip paylı ortağı olduğunu gösterir ortaklık durum belgesini sunmamış olduğu, belirtilen eksikliğin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin bir belge eksikliği olduğu, bu sebeple de anılan hususun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu ve eksik bilgi kapsamında idarece sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı, sonuç olarak başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”