Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN ESASINI DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTEKİ EKSİKLİKLER HK.

KARAR: TEKLİFİN ESASINI DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE OLAN EKSİKLİKLERİN, TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAN SONRA TAMAMLATILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2015/1264

KARAR TARİHİ : 06.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

Başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’nin ve Genel Şartname’nin ilgili maddeleri gereği idareye OSE-53-10-0308/01 referans numaralı S. belgelendirme kuruluşundan alınan uygunluk onayı ile T. Enstitüsü’nden alınan 14.10.02/TSE-31928 belge numaralı Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’nin sunulduğu, anılan belgelerin EN1028-1+A1 ve EN1028-2+A1 standartlarını taşıyan belgeler olduğu, S. belgelendirme kuruluşundan alınan “Uygunluk Onayı” başlıklı belgenin VFPN H-200, VFPN H-300, VFPN H-400 ve VFPN H-600 modellerini kapsadığı, Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’nin ise FPN 10-3000/FPH 40-250, FPN 10-2000/FPH 40-250 ve FPN 10-6000/FPH 40-250 model santrifüj pompalarını kapsadığı, istekli tarafından teklif edilen V.marka VFPN 300 ve VFPN 600 model pompalarının ise anılan belgelerde yer almadığı, V. İtfaiye Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. firmasının ihale tarihinden sonra kapsam genişletmesi (ilave) ve firma ticari modellerinin eklenmesi talebi üzerine, yapılan incelemeler sonrası, V. marka VFPN 300 ve VFPN 600 normal basınçlı pompalarında Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’ne eklendiği ve belgenin son geçerlilik tarihinin de 26.01.2016 tarihi olarak uzatıldığı, teklif edilen VFPN 300 ve VFPN 600 model su pompalarının uygunluk belgesine ihale tarihi olan 14/10/2014 tarihinden sonra 30/12/2014 tarihinde eklendiği, ihale tarihi itibariyle isteklinin istenilen yeterlilik kriterlerini karşılamadığı, bu eksikliğin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakan idare işleminin hukuka uygun olduğu, davalı idarece mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu gerekçesiyle başvuru sahibi V… İtfaiye Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin 18.02.2015 tarih ve 2015/UM.III-611 sayılı davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı…