Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİNİ HAZIRLAMAK İÇİN İSTEKLİNİN SORUMLULUĞU HK.

KARAR: İŞİN YAPILACAĞI YERİ VE ÇEVRESİNİ GEZMEK, İNCELEME YAPMAK, TEKLİFİNİ HAZIRLAMAK VE TAAHHÜDE GİRMEK İÇİN GEREKLİ OLABİLECEK TÜM BİLGİLERİ TEMİN ETMEK İSTEKLİNİN SORUMLULUĞUNDADIR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-644

“İdari Şartname ve Özel Teknik Şartname incelendiğinde, ihaleye konu yapım işinin Konya ili Ereğli Belediyesi sınırları içerisindeki muhtelif yerlerde bulunan cadde ve sokaklar olduğu, yüklenicinin çalışmaları ihtiyaca binaen idarenin istediği mahallelerde ve zamanlarda gerçekleştireceği, bu anlamda imalat yapılacak yerlerin belirgin olmadığı ve ihtiyaç doğrultusunda belirleneceği, bu çerçevede bakıldığında döküm sahasının belirtilmesi durumunda dahi çalışma yapılacak mahallenin döküm sahasına uzaklığına göre taşıma mesafesinin değişkenlik göstereceği, kaldı ki belediye sınırları içerisinde depo/döküm sahalarının da ilgili mevzuat çerçevesinde sınırlı sayıda olduğu, İdari Şartname’nin 12’nci maddesi uyarınca işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklinin sorumluluğunda olduğu, Teknik Şartname’nin 5.5.1’inci maddesinde de ihaleye katılacak istekliler tarafından ihale öncesinde Ereğli Belediyesi sınırlarında yer alan yolların ve iş sahasının görülmesinin zorunlu tutulduğu, isteklilerin basiretli tacir sorumluluğuyla işin yapılacağı alanı inceleyerek ve gerek Belediye’ye gerekse özel şahıslara ait ruhsatlı döküm ve depo sahalarını tespit ederek tekliflerine esas nakliye mesafelerini belirleyebileceği, nakliye mesafelerinin olası bir aşırı düşük teklif sorgulamasında idarece verilmesine de engel bulunmadığı, nitekim Kamu ihale Genel Tebliği’nin 45.1.2 ve 45.1.13.15 maddesi açıklamaları çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamalarında idarece verilmiş bulunan nakliye mesafelerinin tevsik koşuluyla düşürülebileceğinin de açık olduğu,  öte yandan iddia konusu iş kalemlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki toplam ağırlıklarının çok düşük (%0,051) olduğu dikkate alındığında mevcut düzenlemelerin teklif fiyatı oluşturulmasını engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”