Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMENİN 7’NCİ MADDESİNDE SAYILAN BELGELER DIŞINDAKİ BELGELERİN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK DİKKATE ALINAMAZ

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1194

“Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 48.5’inci maddesi ile Teknik Şartname’nin 1.20’nci maddesinden,  “hizmetin niteliğinden ve/veya araçların cinsinden ve/veya yapılan işin özelliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı yüklenicide bulunması gerekli ve uygulamadaki mevzuatın gerektirdiği tüm belgelere sahip ve güncel olunması” konusunda yüklenicin sorumlu olduğu ifade edilmiş olmakla birlikte, söz konusu maddelerde ayrıca bu durum ile ilgili olarak istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, anılan maddelerde yer verilen ifadenin taahhüt edilmesi gerektiği ve ihale sonrasında bu durumu tevsik eden belgelerin idareye sunulacağının düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, İdari Şartname’nin 48.5’inci ve Teknik Şartname’nin 1.20’nci maddesinde, yüklenici tarafından işin niteliğine yönelik olarak uygulamadaki mevzuatın gerektirdiği tüm belgelere sahip olunması gerektiği ve bu duruma ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda taahhütte bulunulması, ihale sonrasında ise bu durumu tevsik eden belgelerin idareye sunulacağının düzenlendiği görülmüş olup … mevzuat hükümlerinde aktarıldığı üzere ihalelerde taahhütname istenemeyeceği, ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde bir belirleme yapılmadığı, bir diğer anlatımla bahse konu maddelerde yer verilen duruma ilişkin olarak isteklilerin teklifi kapsamında sunması gerektiği belgelere yönelik olarak düzenleme yapılmadığı, bu bağlamda İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, söz konusu belgelerin istekliler tarafından teklif kapsamında sunulup sunulmadığından hareketle tekliflerin geçerli veya değerlendirme dışı kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, İdari Şartname’nin 48.5’inci ve Teknik Şartname’nin 1.20’nci maddelerinde yer verilen düzenlemelerin, yeterlik kriteri niteliğinde olmadığı, bu doğrultuda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda taahhütte bulunulması ve ihale sonrasında ise bu durumu tevsik eden belgelerin idareye sunulması gerektiği düzenlenen belgelerin sunulmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”