Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İHALEDE ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARI SAĞLAMADIĞI ANLAŞILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

Karar No : 2023/UH.II-21

Karar Tarihi : 04.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“02.12.2022 tarihli ihale komisyonu kararından, şikayete konu ihalede 3 adet ihale dokümanı indirildiği, iki isteklinin ihaleye teklif verdiği, ihalenin E… Hayat Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi E… Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi’ne ait teklifin “geçici teminata ait dekontun EKAP sistemine yüklenmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi E… Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi tarafından e-teklif kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Teminata İlişkin Bilgiler” satırının “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” bölümünde “Saymanlık/Şube Adı-Kodu (Varsa) Dekont / Makbuz Tarihi, Numarası ve Tutarı” kısmında “T.C Haz. İç Ödem. Tahsilat MSB İç Tedarik Bölge Saymanlığı, 24.11.2022, EFT No: 2197220, İşlem No: 2022006177500776, 7500” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

 

mevzuat hükümlerinden istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden,  EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgelere yönelik ilk değerlendirmenin ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, şikayete konu ihalede, geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması, teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi ve idare tarafından geçici teminata ilişkin değerlendirmenin istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi istekli tarafından geçici teminatın yatırıldığına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, idarece değerlendirmenin isteklinin beyanı esas alınarak yapılması ve idarece istenilmesi halinde istekli tarafından ilgili belgenin sunulması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibine ait teklifin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibi E… Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi’ne ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”