Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ HK.

KARAR: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA VEYA TİCARİ GEREKLERE AYKIRILIK GİBİ NEDENLERLE TEKLİFLER REDDEDİLEMEZ

Karar No : 2023/UH.II-230

Karar Tarihi : 25.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“… mevzuat hüküm ve açıklamalarından, ihale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplayacağı, sınır değerin altında olan tekliflerin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edileceği ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği, teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra Tebliğ’de belirtilen yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin tekliflerinin geçerli olarak kabul edileceği, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceği, ayrıca şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucunun ifade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta “İdareye sunmuş olduğu, aşırı düşük açıklamasında maliyetin altında kaldığından dolayı itirazı komisyonca ret edilmiştir.” ifadelerine yer verilerek şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, idarelerin ihale komisyonu kararında teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin somut bir şekilde ifade edilmesi gerektiği ancak şikayete konu ihaleye ait ihale komisyonu kararında başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının günümüz şartlarının altında kaldığı gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla ihale komisyonu kararında başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak somut bir değerlendirilmede bulunulmadığı,

Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 12’nci maddesinde şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucunun ifade edilmesi gerektiğinin hükme başlandığı, ancak idare tarafından başvuru sahibi isteklinin şikayet başvurusuna verilen cevapta “İdareye sunmuş olduğu, aşırı düşük açıklamasında maliyetin altında kaldığından dolayı itirazı komisyonca ret edilmiştir.” ifadelerine yer verilerek şikayet başvurusunun reddedildiği, dolayısıyla şikayete verilen cevapta somut olarak hukuki sebepler ile gerekçelere yer verilmediği görülmüştür.

Diğer taraftan, ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler içerisinde yer alan 20.12.2022 tarihli tutanakta “…4962273 Evrak Kayıt Numaralı Açıklama Komisyonumuzca incelenmiş olup açıklamasının ekinde göstermiş olduğu Ankara T.B. Ocak 2022 Bülteni ve Erzurum T.B. Ocak 2022 Bülteni ile gösterilen gıda fiyatlarına günümüz piyasa şartları göz önüne alındığında bu malzemelerin bu fiyatlara alınamayacağı Komisyonumuzca görülmüş olup M… Catering Ticaret Limited Şirketi’nin açıklaması uygun görülmemiştir.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmama gerekçelerinin ifade edildiği,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesine göre isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51’inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklayabilecekleri, Tebliğ’in 79.3.1’inci maddesi gereği teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra Tebliğ’de yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin tekliflerinin geçerli olarak kabul edileceği, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, M… Catering Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.