Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFTE ARİTMETİK HATA BULUNMASI HK.

KARAR: TEKLİFİNDE ARİTMETİK HATA BULUNAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ İDARECE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-278

“… isteklinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, söz konusu teklif cetvelinin ihalenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu kısımlarına ilişkin her bir bölümünde yer alan iş kalemlerinde, birim fiyat teklif cetveli standart formunda idarece öngörülen miktar (36 ay) ile isteklilerin öngördükleri birim fiyatların (teklif edilen birim fiyat sütununda yazan fiyatlar) çarpımı sonucu ortaya çıkan tutarın, söz konusu iş kalemine ilişkin “tutar” hanesine yazılan rakamla uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Örneğin, birim fiyat teklif cetvelinin ihalenin 4’üncü kısmına ilişkin bölümündeki ““AEAH (138 Yatak) YBYS Hizmeti” iş kalemine 124,50 TL birim fiyat teklif edildiği, teklif edilen söz konusu birim fiyat ile miktarın (36 ay) çarpılması sonucunda bulunan tutarın 618.516,00 TL olarak yazıldığı,  ancak işin miktarı olan “36 ay” ile birim fiyatın çarpımının “4.482,00 TL”ye tekabül ettiği, anılan istekli tarafından teklif edilen tutara ancak miktar ve birim fiyatın çarpımının yatak sayısı (138 yatak) ile de çarpılması sonucunda ulaşılabildiği (4.482,00 TL x 138 yatak =618.516,00 TL) anlaşılmıştır. Bu çerçevede, istekliler tarafından, birden fazla yatak sayısını kapsayan YBYS hizmetine ilişkin olarak, söz konusu iş kalemlerinde belirtilen toplam yatak sayısının bir aylık bedelinin yazılması gerekirken, anılan istekli tarafından her bir yatak için (her iş kalemindeki tek bir yatak için) hesaplanan birim fiyatın yazıldığı, bu nedenle miktar ile birim fiyatın çarpımının toplam tutarla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu kısımları için teklif ettiği tutarlar, miktar ve birim fiyatların çarpımı ile uyumlu olmayan, diğer bir ifade ile teklifinde aritmetik hata bulunduğu anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”