Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME REKABET İLKESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-806

İhaleye katılım ve yeterlik noktasında fiyat dışı unsurların etkisi bulunmadığından, fiyat dışı unsurlara yönelik yapılacak düzenlemenin, yeterli bulunan istekliler arasında ihale konusu iş için daha nitelikli, kaliteli ve tecrübeli isteklilerin puan alması sonucunu ortaya çıkaracak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu ihale mevzuatında, yapım işleri ihalelerinde belirlenen yeterlik kriterlerinin, yeterlikte aranılan şartların yeniden kullanılmasına neden olacak şekilde fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi uygun olmamakla birlikte, teknik değer nitelik puanlamasında yer verilen yapım işlerine ilişkin sunulacak deneyim belgesi için asgari iş deneyim tutarı yerine işin niteliği ve kapsamı dikkate alınarak fiziksel büyüklükler (miktar, alan, hacim, vb.) üzerinden bir belirleme yapılmak suretiyle fiyat dışı unsur puanlamasına konu edilebileceği, şikâyete konu ihalede “Teknik Değer Nitelik Puanlaması” başlığı altında idarece yapılan düzenlemede fiyat dışı unsura ilişkin olarak belirlenen işlerden puan almak için belirlenen işlerin tamamının tek sözleşme ile tamamlanmış olma şartının aranmadığı, ilgili kriterden puan alabilmek için idarece belirlenen farklı nitelikteki imalatların (Bitümlü sıcak karışım ile kaplama yapılması, bitümlü sıcak karışım ile yama yapılması, robot ile yama yapılması) tamamının tek sözleşme kapsamında olmasının aranmadığı dikkate alındığında, ihale dokümanında teknik değer nitelik puanlamasına ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”