Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞKA KİŞİLERE TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPTIRILMASI HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONU DIŞINDA BAŞKA KİŞİLERE TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPTIRILMASI VE BU TEKNİK DEĞERLENDİRMELERE İSTİNADEN NİHAİ BİR KARARA VARILMIŞ OLMASI KAMU İHALE MEVZUATINA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-1140

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin … 17’nci maddesinin ikinci fıkrasında ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşacağı, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu kılındığı, ayrıca anılan maddenin dördüncü fıkrasında ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamayacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu hüküm ile ihale sürecindeki bütün değerlendirmelerin oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve oluşturulacak bu komisyonda işin niteliğine göre belirlenecek sayıda uzman üye bulundurulabileceği düzenlenerek teknik değerlendirme ve fiyat değerlendirmesinin aynı anda yapılabilmesi amaçlanmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede ihale komisyonu kararına esas olan numune değerlendirmelerinin ihale komisyonu üyesi olmayan kişi tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, ihale komisyonu dışında başka kişilere teknik değerlendirme yaptırılması ve bu teknik değerlendirmelere istinaden nihai bir karara varılmış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde, istekliler tarafından sunulan numunelere ilişkin değerlendirmenin, Teknik Şartname’de belirtilen özellikler çerçevesinde ihale komisyonunun en az bir üyesi veya en az bir üyesinin bulunduğu bir heyet tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması ve buna göre ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.”