Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK GÖRÜŞ ALARAK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: İDARE, ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUNLUĞUNU GEREKTİĞİ HALLERDE TEKNİK GÖRÜŞ ALARAK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SIRASINDA KONTROL ETMELİDİR.

KARAR NO : 2015/80

KARAR TARİHİ : 11.07.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 37, 56

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

…yaptırılan inceleme neticesinde düzenlenen teknik görüş yazısının, Mahkeme kararı uygulanmadan önce davalı idarece yapılan inceleme ile aynı nitelikte olduğu, bu raporda anılan cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığının açıkça belirtilmediği, davalı idarece yapılan ve mahkemece iptaline karar verilen Kurul kararındaki belirleme ve değerlendirmenin dışında teknik görüş alındığını belirten (davalı idarenin daha önceki inceleme ve belirlemesi haricinde herhangi bir belirleme ve değerlendirme içermeyen idarenin cihazı değerlendirirken yaptığı tespitle neredeyse aynı nitelikteki teknik görüş) kısım dışında birebir aynı mahiyette olduğu anlaşılan dava konusu Kurul kararı ile yukarıda aktarılan Mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, yargı kararının gereği gibi yerine getirilmesi amacıyla, ihale üzerinde bırakılan şirketçe teklif olunan cihazın Teknik Şartname’de yer alan özellikleri taşıyıp taşımadığının detaylı olarak araştırılması, gerekirse yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun’un 53. maddesi uyarınca ilgili kuruluşlardan teklif edilen cihaz üzerinde demo yaptırılmak suretiyle teknik görüş alınarak, ilgili cihazın Teknik Şartname’deki yer alan özellikleri taşıyıp taşımadığı bilgisini açıkça içeren raporla davacı iddialarının karşılanması gerekirken itirazen şikayet başvurusunun söz konusu hususların muayene ve kabul aşamasında değerlendirilebileceğinden bahisle reddine yönelik olarak tesis olunan davaya konu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…