Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK GÖRÜŞLERİN KARAR VERMEYE ESAS OLMASI HK.

KARAR: ALINAN TEKNİK GÖRÜŞLERİN KARAR VERMEYE ESAS TEŞKİL EDECEK NİTELİKTE OLMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2015/1743

KARAR TARİHİ : 07.08.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

KBu durumda, davacı şirketin ilk iddiasına ilişkin olarak, İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19. maddesinde işin tamamına teklif verileceğinin belirtildiği, ihalenin 01/11/2013 tarihinde ilan edildiği, yönetmelik hükümleri uyarınca ihale ilanına ilişkin şikayet başvurularının ilan tarihini takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde yapılması gerektiği, ancak davalı şirket tarafından başvurunun 22/11/2013 tarihinde yapıldığı, bu nedenle ihale dokümanına ilişkin şikayetin süresinde yapılmadığının anlaşıldığı, bununla birlikte, davacının ikinci iddiasında belirttiği alım konusu malzemelerden 2, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no’lu kalemlere ilişkin Teknik Şartname’Ierde yer alan düzenlemelerin bir markayı işaret ettiği iddiasına ilişkin olarak davalı idarenin almış olduğu teknik görüşün, davacı şirketin ihale dosyasında ayrıntılı olarak belirttiği iddialarına karşılamaktan uzak olduğu, davalı idarenin başvuru sahiplerinin itirazlarına ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması gerektiği, özellikle teknik bilgi gerektiren konularda somut ve bilimsel kriterler gözetilerek hazırlanacak teknik raporun hukuki gerekçelerle irdelenerek karar verilmesi gerekliliği tartışmasız olduğundan, iddiaları karşılama konusunda yeterliliği olmadığı kanaatine varılan teknik görüş raporu doğrultusunda verilen dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilerek dava konusu işlemin belirtilen gerekçeyle iptaline karar verildiği, anılan Mahkeme kararının uygulanması maksadıyla itirazen şikayet başvurusu sahibinin iddiasına konu düzenlemelerin belirli bir marka ya da modeli işaret edip etmediği, söz konusu düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyoneli iği arttırmaya katkı sağlayıp sağlamadığı, teknik şartnamedeki düzenlemelerin başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde değiştirilmesinin idarenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli derecede olumlu etkisinin olup olmayacağı hususlarında görüş talep edildiği, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. K.C tarafından hazırlanan 03.04.2015 ve 29.04.2015 tarihli bilirkişi raporlarında; teknik şartnamedeki düzenlemelerin belli bir firmaya yönelik olduğu, ancak cihazlarla ilgili düzenlemelerin sistemin kalitesini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik düzenlemeler olduğu görüşüne yer verildiği, teknik şartnamedeki düzenlemelerin başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde değiştirilmesinin idarenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli derecede olumlu etkisinin olup olmayacağı hususunda raporda görüş beyan edilmediği, teknik şartnamedeki düzenlemenin belli bir firmaya yönelik olduğuna ilişkin görüş verilmesine rağmen, somut bilgi ve belgeye dayalı olarak bilimsel açıklama yapılmadığı, anılan rapordaki soyut ifadeler kullanılarak düzenlemenin belli bir firmaya yönelik olduğuna ilişkin görüşe itibar edilmeyerek, düzenlemenin belli bir firmaya yönelik olmadığı, düzenlemelerin sistemin kalitesini ve dayanıklılığım artırmaya yönelik düzenlemeler olduğundan bahisle Mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, Mahkeme kararında, Teknik Şartname’Ierde yer alan düzenlemelerin bir markayı işaret ettiği iddiasına ilişkin olarak davalı idarenin almış olduğu teknik görüşün, davacı şirketin ihale dosyasında ayrıntılı olarak belirttiği iddialarına karşılamaktan uzak olduğu, davalı idarenin başvuru sahiplerinin itirazlarına ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması gerektiği, özellikle teknik bilgi gerektiren konularda somut ve bilimsel kriterler gözetilerek hazırlanacak teknik raporun hukuki gerekçelerle irdelenerek karar verilmesi gerektiğinden bahisle işlemin iptaline karar verildiğinden; Mahkeme kararının gerekçelerine uygun olarak işlem tesis edilmesi gerektiği, Mahkeme kararının uygulanması maksadıyla alınan raporun bilimsel yönden belirtilen hususları açıklığa kavuşturacak niteliğinin bulunmadığı, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı, soyut ifadelere yer verildiği ve davacının iddialarını karşılamaktan uzak olduğu anlaşıldığından, anılan rapor dayanak alınarak eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.