Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLARA İLİŞKİN TEKNİK KRİTERLERİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İHALEYİ YAPAN İDARE TARAFINDAN İŞİN YÜRÜTÜLMESİNDE KULLANILACAK ARAÇLARA İLİŞKİN TEKNİK KRİTERLERİN İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK BELİRLENMESİ İDARENİN TAKDİR VE SORUMLULUĞUNDADIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-256

“İlgili mevzuat düzenlemelerinden; İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelere teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği, ihaleyi yapan idare tarafından işin yürütülmesinde kullanılacak araçlara ilişkin teknik kriterlerin ihtiyaçlara uygun olarak belirlenmesi idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, idarece 1 adet 17 kişilik minibüs için ihale tarihi itibariyle en çok 5 yaşında olma şartının idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olduğu, bu haliyle söz konusu düzenlemenin katılımı zorlaştırıcı, fırsat eşitliğini engelleyici nitelikte olmadığı ve mevzuata aykırılık taşımadığı değerlendirildiğinden, iddia yerinde bulunmamıştır.”