Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK PERSONEL OLARAK TAYİN EDİNİLEN KİŞİ HK.

KARAR: TEKNİK PERSONEL OLARAK TAYİN EDİNİLEN KİŞİNİN BİRDEN FAZLA YERDE AYNI SIFATLA ÇALIŞMASI HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL EDER.

KARAR NO : 2015/1730

KARAR TARİHİ : 07.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Danıştay 13. Dairesi)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinde; idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği,. kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu kurala bağlanmış; uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesinin 2. fıkrasında, asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi hâlinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olmasının yeterli olduğu, ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranmasının zorunlu olduğu kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlığa konu ihale ilanının 20.02.2009 tarihinde Kamu İhale Bülteni’nde yayımlandığı, İ. Genel Müdürlüğü tarafından “Eyüp Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Bozuk, Çökük, Hasarlı, Hizmet Dışı Kalmış Mevcut Atıksu ve İçme Suyu Hatlarında Kısmi Yenileme ve Rehabilitasyon” işinin 24.03.2009 tarihinde açık ihale usulüyle ihaleye çıkarıldığı, ihalenin 03.06.2009 tarihli ihale komisyon kararı ile en düşük teklifi veren davacı şirket üzerinde bırakıldığı, bu karar üzerine 11.06.2009 tarihinde M. İnşaat Müh. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvurusunun, 19.06.2009 tarihinde reddi üzerine, 30.06.2009 tarihinde Kamu İhale Kurulu’na itirazen şikâyette bulunulduğu ve Kamu İhale Kurulu’nun davaya konu kararıyla; davacı şirketçe anahtar teknik personel olarak gösterilen A. K’nin 2009/3 döneminde aynı anda 3 ayrı firmada çalıştığı, bu yüzden teklifin bu yönüyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü gereğince anahtar teknik personelin, ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olma zorunluluğunun bulunduğu, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin isteklinin ihale konusu işleri ile ilgili olarak idari, mali ve teknik konular ile bu kapsamda ihalede sunulacak teklifin hazırlanması ile ilgili görevleri de ifa edebileceği dikkate alındığında, birden fazla yerde çalışan kişinin anahtar teknik personel olarak gösterilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ve ihalelerde gözetilmesi zorunlu olan temel ilkelere aykırılık oluşturacağı sonucuna ulaşıldığından, Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 30.03.2010 tarih ve E:2009/1886, K:2010/547 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine…