Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAME İLE İLGİLİ ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN TEKNİK ŞARTNAMEYİ KENDİ ÜRÜNÜNE UYGUN HALE GETİRMEYE YÖNELİK YAPILAN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNU İDARENİN YERİNDE GÖRMEYEREK REDDETMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1308

“Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’yi kendi ürününe uygun hale getirmeye yönelik taleplerde bulunulduğu, idarenin şikâyete verdiği cevapta belirtilen hususlar birlikte dikkate alındığında, talep edilen değişikliklerin idarenin ihtiyacı ile örtüşmediği, başvuruda yer verilen hususların, sistem için idarece istenen asgari ve azami şartların azaltılması veya arttırılması şeklinde olduğu ve bu değişikliklerin şartnameyi kendi ürününe/sistemine uygun hale getirilmesi talebini içerdiği, idare tarafından, başvuruya konu değişikliklerin yapılmaması noktasında gerekçelerin ortaya konulmak suretiyle cevap verildiği, ihaleye katılmaları yönünden ve rekabetin sağlanması noktasında herhangi bir engel teşkil etmediği, dokümanlardaki teknik özelliklerin alım konusu alanda faaliyette bulunan tüm firmaların ihaleye katılımını sağlayacak şekilde düzenlenemeyeceği, idarenin farklı sistemlere ilişkin özellikleri dikkate alarak ihtiyacını belirleme zorunluluğunun bulunmadığı, yukarıda açıklandığı üzere idarelerin ihtiyaçların belirlenmesi hususunda takdir yetkisinin bulunduğu da dikkate alındığında başvuru sahibinin değişiklik taleplerinin idarece yerinde görülmeyerek şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”