Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE ARANAN YETERLİLİK KRİTERLERİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALMASA BİLE TEKNİK ŞARTNAMEDE ARANAN YETERLİLİK KRİTERLERİ TEKLİF DOSYASINDA BULUNMAK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2014/1982

KARAR TARİHİ : 05.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 37

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

4737 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca, teknik yeterlik belgesi olarak istenilebilecek belgelerin Teknik Şartname’de yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi halinde, bu belgelerin yeterlik koşulu olduğu ve bu belgeleri sunmayanların değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Teknik Şartname gereğince istenen belgelerin ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak düzenlendiği ve bu belgenin istekliler tarafından teklifleri ekinde sunulması gerektiği açıktır.

Bu durumda davalı idarece Teknik Şartname’de istenen belgelerin ihale esnasında komisyona sunulup sunulmadığı hususu değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekmekte iken, İdari Şartname’de ve bu ilanda şikâyete konu belgelere yer verilmediği gerekçesiyle başvurunun reddine yönelik dava konusu edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, bu karara aynı kanunun 20/A maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 05.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildiği…