Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde teklif dosyası hazırlanmalıdır.

Karar No : 2015/846

Karar Tarihi : 04.06.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 12

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

…Mahkememizce yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen raporda, ihalenin 15. Kısmında davacı tarafından teklif edilen B. marka VİTEK2 model cihazın Teknik Şartname’nin 9.15.13. maddesine uygun olduğunun belirtildiği, aynı kısım için davacı şirket tarafından sunulan BD marka Phoenix model cihazın ise Teknik Şartname’nin 9.15.13. maddesine uygun olmadığı yönünde görüş belirtildiği görülmekte olup davalı idarece bilirkişi raporlarına yapılan itirazlar yerinde görülmemiştir.

Olayda, davacı tarafından ihalenin 15. Kısmı için iki ayrı cihazın teklif edildiği, idarece bu her iki cihazın da şartnameye uygun olmadığına hükmedildiği, Mahkememizce alınan bilirkişi raporunda ise cihazlardan birinin şartnamenin ilgili maddesine uygun olduğunun belirtildiği anlaşılmakta olup bir cihazın gerekli koşulları sağlamasının yeterli olduğu sonucuna varılması ve hükme esas alınabilecek nitelikteki bilirkişi raporu ve dosyadaki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının ihalenin 15. kısmı için teklif ettiği B. marka VİTEK2 model cihazın Teknik Şartnameye uygun olduğunun anlaşılması karşısında, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve sonuç olarak da ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.