Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN ÇELİŞKİLİ İFADELER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN ÇELİŞKİLİ İFADELER İHALENİN İPTALİNİ GEREKTİREBİLİR.

KARAR NO : 2014/1694

KARAR TARİHİ : 08.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

Dava konusu olayda, davalı idarece, davacı şirketin 1. iddiasına ilişkin olarak; yukarıda anılan Teknik Şartname düzenlemelerinin S.&S. marka D model grand konser piyanoyu işaret edip etmediği hususunda 12.05.2014 tarih ve 1053-8944 sayılı yazı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edildiği, teknik görüş yazısında “ 1-Piyanoları ses tonu olarak birbirlerinden farklılaştıran en önemli özellik imal edildikleri ağacın cinsi ve hatta yetiştiği bölge ve rakımdır. Ayrıca şikâyet sahibinin temsilciliğini yaptığı F. marka piyanoların katalogları incelendiğinde “Batı İtalya Alp’lerinin kalbi olan Val di Fiemme bölgesi 1800’lerin meşhur keman yapımcısı Antonio Stradivari’nin kemanları için kullandığı kızıl ladin ağaçlarının yetiştiği bölgedir. Bu bölgede yetişen ağaçların sadece çok küçük bir yüzdesi bir F. piyanonun ses kalitesini yansıtabilecek koşullarda yetişir. Piyanonun en önemli bölümü olan ses tahtasının olabildiğince spesifik ve düşük bir yoğunlukta, mükemmel denebilecek homojen bir yapıda, aşın esnek ve sağlam bir ahşaptan imal edilmiş olması gerekir.” ifadelerine yer verildiği, idarenin almak istediği müzik aletini tarif ederken elde etmek istediği ses tonunu da dikkate alarak bir özellik belirlemek durumunda olduğu, bu nedenle Teknik Şartname’nin (j), (m), (n) ve (p) maddeleriyle belli bir marka grand konser piyanoya işaret edilmediğinin anlaşıldığı, davacı şirketin 2. iddiasına ilişkin olarak; Teknik Şartname’nin (m) maddesinde bas tellerinin bronz kaplı olmasının istenilmesi, (n) maddesinde çelik döküm şase nitelemesinin yapılması, (p) maddesinde piyanonun tüm tuşlarının Bavaria ladini olmasının istenilmesi, (i) maddesinde ise 6 mm ile başlayan ses tahtasının bombeli olarak maksimum 9 mm’ye ulaşacağının belirtilmemesi nedeniyle Teknik Şartname’nin söz konusu maddelerinin ihaleye piyano tekliflerinin verilmesini etkileyecek teknik hataları ve eksiklikleri içerip içermediği hususunda teknik görüşe başvurulduğu, teknik görüş yazısında “Şartnamenin m maddesinde tarif edilen piyano telinin imal edildiği çelik doğrudan ses tonu ve kalitesini etkilemektedir. Çeliğin üretim aşamasında maruz kaldığı sıcaklık bile kalitesini doğrudan etkelemekteyken farklı üretim teknikleri arasında oluşacak farklar çok büyük olacaktır. Burada (Şartnamede) İsveç ve Alman çeliklerinin birbirlerine üstünlüklerinden ziyade üretim aşamalarının farklarının elde edilen telin ses yapısına yaptığı katkının vurgulandığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, piyanonun tellerinin İsveç çeliğinden olmasının belli bir fonksiyonelliği tarif ettiği düşünülmelidir. Ancak aynı maddede geçen bas tellerinin bronzla kaplanması kriteri 1. Sınıf piyanolara uymamaktadır. Piyasadaki 1. sınıf piyanoların bas telleri bakırla kaplı olduğu için teknik şartnamede belirtilen bu kriter çelişki yaratmaktadır.

3- Şartnamenin n maddesinde belirtilen çelik döküm şase kriteri çelişkilidir. Çünkü piyanolarda çelik döküm yerine demir döküm kullanılmaktadır.

4- Şartnamenin p maddesinde belirtilen baveria ladininin tüm tuşlarda kullanılması kriteri de çelişkilidir. Piyasadaki piyanoların siyah ve beyaz tuşları farklı kaplamalarla yapıldığı için şartnamenin bu maddesi çelişkilidir.

5- Şartnamenin i maddesinde belirtilen kriter tarif açısından bir sıkıntı yaratmamaktadır. Kemanlarda olduğu gibi ibaresinin yeterince açıklayıcı olduğu değerlendirilmiştir.” hususunun yer aldığı, ancak Teknik Şartname düzenlemelerinin tek bir markaya yönelik olmadığının belirtildiği, ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerin 2 farklı markanın (S. & S. ve B.) ürünlerini teklif ettikleri hususu ile idarenin kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak Teknik Şartname maddelerindeki düzenlemeleri yaptığı ve bu düzenlemelerin teklif vermeye engel olmadığı, davacı şirketin 3. iddiasına ilişkin olarak; idarenin cevap yazısındaki söz konusu hususların esasa etkili aykırılık niteliğinde olmadığı, bu nedenle davacı şirketin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varıldığı görülmektedir.

Bu durumda, Teknik Şartname’nin (m) maddesinde bas tellerinin bronz kaplı olmasının istenilmesi, (n) maddesinde çelik döküm şase nitelemesinin yapılması, (p) maddesinde piyanonun tüm tuşlarının Bavaria ladini olmasının istenilmesi, (i) maddesinde ise 6 mm ile başlayan ses tahtasının bombeli olarak maksimum 9 mm’ye ulaşacağının belirtilmemesi nedeniyle Teknik Şartname’nin söz konusu maddelerinin ihaleye piyano tekliflerinin verilmesini etkileyecek teknik hataları ve eksiklikleri içerip içermediği hususunda davalı idarece alınan teknik görüşte, şartnamenin anılan maddelerinde çelişkiler bulunduğu, bu çelişkiler sebebiyle ihaleye başka istekliler tarafından teklif sunulmasının ve bu şekilde rekabetin engelleneceği açık olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.