Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAME İÇERİSİNDE DÜZENLENEN CEZALAR HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA DÜZENLENMEYİP TEKNİK ŞARTNAME İÇERİSİNDE DÜZENLENEN CEZALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ BULUNMAZ

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-872

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Tip Sözleşmeler” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca, idarelerce yapılacak sözleşmelerde Tip Sözleşme hükümlerinin esas alınacağı düzenlenmiş ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde cezaların ne şekilde düzenleneceği belirtilmiştir. Buna göre, söz konusu Tip Sözleşme’nin 16.1.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranına yer verileceği, 16.1.2’nci maddesinde yer alan tabloda aykırılık hallerinin sıralanacağı, bununla birlikte bu tabloda ihtar yapılıp yapılmayacağı, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına da yer verileceği, 16.1.3’üncü maddesinde ise bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin düzenleneceği belirtilmiştir.

 

İhale dokümanının incelenmesinde, her ne kadar Teknik Şartnamede belirtilen ceza oranlarının Sözleşme Tasarısı’nda belirtilen ceza oranları ile uyumsuz olduğu görülse de, cezalara ilişkin düzenlemelerin Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesinde yapılması gerektiği, Sözleşme Tasarısı’nda düzenlenmeyip Teknik Şartname içerisinde düzenlenen cezaların uygulanabilirliğinin bulunmadığı, öte yandan ihale konusu işe ait sözleşme tasarısının 16.1.1’inci maddesinde sözleşme hükümlerine aykırılık halinde uygulanacak asgari ceza oranının mevzuata uygun olarak sözleşme bedelinin binde 1’i olarak belirlendiği, aynı tasarının 16.1.2’nci maddesinde ise aykırılık hali bilgilerine yer verilmediği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, Tip Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde bir defa gerçekleşmiş olsa dahi protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin bu maddede düzenleneceğinin açıkça belirtilmesine rağmen idarece hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde aynı tasarının 16.1.2’nci  maddede düzenlenmesi gereken aykırılık hallerine, ihtar yapılıp yapılmayacağı hususuna, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranına ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısına yer verildiği, bu kapsamda bakıldığında sözleşmenin feshi gibi ağır bir neticeyle sonuçlanacak hususların belirtildiği 16.1.3’üncü maddenin Tip Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesine aykırı olarak düzenlendiği, mevcut düzenlemenin ihale konusu işin yürütülmesinde de idare ile yüklenici arasında uyumsuzluklara neden olabileceği sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.”