Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN İFADELER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN İFADELER İSTEKLİLERİN TEKLİF SUNMA İRADELERİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURUP İHALEYE KATILIMI AZALTACAK NİTELİKTE OLMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/526

KARAR TARİHİ : 23.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

…Olayda, “Yüklenici … İsçilerin kıdem, ihbar ve her nevi tazminatını ödemede tek sorumlu yüklenici olup, idare’nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.” düzenlemesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, iş hukukunun genel ilkeleri uyarınca asıl işveren-alt işveren hukuki sorumluluk kuralları çerçevesinin dışına çıkıldığı, bu durumun Kanunda belirlenenin aksine işçinin de aleyhine sonuçlar doğurabileceği sonucuna ulaşılmış olup davacı şirketin ihale dokümanına yönelik 3. iddiasında ileri sürüldüğü üzere Teknik Şartname’nin 7.6. maddesinde yer alan düzenlemenin başvuruya konu ihalede isteklilerin ihaleye katılma ve tekliflerini hazırlama davranışları üzerinde olumsuz etkiler doğurarak ihalede rekabet, saydamlık ve güvenirlik ilkelerinin de zedeleneceği açık olduğundan buna yönelik itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kurul kararının davacı şirketin 1. ve 2. iddialarına yönelik kısmı hakkında davanınn reddine, kararın davacı şirketin 3. iddiasına yönelik kısmının ise iptaline, … 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2/g maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren (15) gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 23/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.