Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALACAK ŞARTLAR HK.

KARAR: İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALACAK ŞARTLAR VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İHALENİN YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA GERÇEKLEŞTİRİLİR.

KARAR NO : 2015/1226

KARAR TARİHİ : 26.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

Olayda, ihale tarihinden sonra yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yönetmeliğe göre Kamu İhale Kurumu tarafından değerlendirme yapıldığı; ADR Uygunluk Belgesinin yeni Yönetmeliğe göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın tasarrufunda olduğu, ilgili bakanlığın bu konuda yetkili kıldığı TSE tarafından uygunluk onaylarının verileceği;  ihaleyi yapan idarece Teknik ve İdari Şartname’ de yer alan akaryakıt taşıyan araçların ADR belgesi sahibi olacağına yönelik düzenleme ile ihale konusu işin niteliği itibarıyla tehlikeli madde taşıyacak araçların belirli standartlara uygun olmasının amaçlandığı; ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’e göre uyuşmazlığın değerlendirilmesi gerektiği; ADR Uygunluk Belgesini verme yetkisinin mülga Yönetmelik döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında olduğu; Mahkeme tarafından yapılan ara kararına verilen cevaba göre, ADR Uygunluk Belgesinin istenmesi zorunluluğunun 01.01.2014 tarihine kadar her yıl ertelenerek uygulanmadığı, dolayısıyla İdari ve Teknik Şartname uyarınca ADR belgesinin sunulmasının yeterli olduğu, ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olmayan yeni yönetmeliğin bu ihale açısından uygulanmasının hukuken mümkün olmayacağı, davacının teklifinin idari Şartnamenin 7.1.(ı} maddesine uygun olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının ihaleye ilişkin İdari ve Teknik Şartname’de tehlikeli madde taşıyacak araçların ADR’ li olmasına ilişkin şartı yerine getirdiği, araçların ADR’li olduğuna ilişkin belgeleri ihale dosyasına sunduğu, ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan yönetmeliğe- uygun olarak sunulan belgelerle ihaleye katıldığı anlaşıldığından Kamu İhale Kurulu tarafından, ADR Sertifikasının uygunluğunun ancak TSE tarafından onaylanması halinde geçerli olacağının kabul edilmesi suretiyle tesis edilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Ankara 10. idare Mahkemesi’nin 12.06.2014 tarih ve E:2014/108,  K:2014/645 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından,  temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçelerle onanmasına…