Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN HUSUSLAR HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE; MARKA, PATENT, ÜRÜN GİBİ REKABETİ ENGELLEYECEK HUSUSLARA YER VERİLMEZ.

KARAR NO : 2015/135

KARAR TARİHİ : 05.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5,12

(Ankara 16.İdare Mahkemesi)

 …

… mevzuat çerçevesinde idarelerin teknik şartnamelerde marka, model, menşei, patent gibi tanımlama unsurlarına yer vermelerinin mümkün olmadığı, ancak ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde ”veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda dava konusu ihaleye ait teknik şartnamede idare tarafından yağ, içme suyu, tavuk eti, süt ürünleri gibi çiğ girdilerde ve temizlik malzemelerinde belirli markalı bazı ürünlere atıf yapıldığı, söz konusu ürünlere ait ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu standartlara yer vermeksizin belirli markalı bazı ürünlere atıf yapılmak suretiyle hazırlanan teknik şartnameye dayalı olarak yapılan ihalede ve bu ihaleye karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halide ihale sürecinin tamamlanacağı hususu dikkate alındığında telafisi güç veya imkansız zararlar çıkabileceği de açıktır.