Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN İFADELER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN İFADELER, İSTEKLİLERİN TEKLİF VERMELERİNİ ENGELLEYECEK NİTELİKTE ÇELİŞKİ BARINDIRMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/138

KARAR TARİHİ : 2.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinde; “36 Aylık 228 İşçili Genel Sekreterlik ve Bağlı Tesislerine Malzemeli Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti ve Teknik Destek Hizmet Alımı” işi özetle; birinci iddia olarak, temizlik malzeme ihtiyaç listesi ve kullanılacak iş makineleri, temizlik ekipmanları ve malzemelerine ilişkin tablolarda kalemlerin aylık/yıllık/36 aylık olup olmadığının belirtilmediği, işin süresinin 36 ay olması nedeniyle belirtilen miktarların 36 aylık olduğuna kanaat getirdikleri, kullanılacak iş makineleri, temizlik ekipmanları ve malzemelerine ilişkin tabloda yazan sanayi tuzu, benzin ve madeni yağ miktarları ile yine Teknik Şartname’nin “G- Çevre ve Bahçe Temizliği” maddesinde belirtilen sanayi tuzu, benzin ve madeni yağ miktarlarının çeliştiği, kimi malzemelerin yıllık, kimi malzemelerin 36 aylık olduğu konusunda çelişkiye yol açtığı, ikinci iddia olarak, Teknik Şartname’nin “C- Kullanılacak İş Makineleri, Temizlik Ekipmanları ve Malzemeleri” maddesindeki giyim giderlerine ilişkin listede 228 işçi için yazlık ve kışlık 456 takım tıbbi atık kıyafeti öngörüldüğü, diğer yandan 15 teknik destek personeli için yazlık ve kışlık 30 adet tıbbi atık kıyafeti öngörüldüğü, diğer yandan 6 işçi için yazlık ve kışlık 12 turuncu tıbbi atık elbisesi ibaresine yer verildiği, dolayısıyla bu ifadelerden tüm işçilerin tıbbi atık personeli olarak çalıştırılacağı anlamı çıktığı, bu giderler her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği’nin “sözleşme giderleri ve Genel Giderler” başlıklı 78.30.(ç) bendinde düzenlenen çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden belirlenen % 4 oranında genel giderler içinde yer alsa da bunun Sağlık Bakanlığı tebliğlerine aykırı olduğu, İhalenin doküman hatasından dolayı 28.10.2014 tarihinde ileri bir tarihe ertelenerek zeyilname düzenlendiği, bu itibarla belirtilen hataların ikinci kez zeyilname ile düzeltilmesi söz konusu olmayacağından ihalenin iptali gerektiği gerekçesi ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının itirazen şikayet başvurusunun iki yönünün bulunduğu, birinci iddia yönünden dava konusu incelendiğinde; Temizlik malzemeleri ve ekipmanlar için birim fiyat teklif cetvelinde ve İdari Şartname ekinde 36 ay için teklif verilmesinin istendiği, dolayısıyla Teknik Şartname’de belirtilen miktarların 36 aylık olduğunun anlaşıldığı, nitekim yaklaşık maliyet hesap cetvelinde de bu miktarların 36 aylık olarak alındığı, ancak Teknik Şartname’de yer alan listede sanayi tuzunun miktarının 500 kg, 95 oktan benzinin miktarının 200 litre, 20/W/50 madeni yağ miktarının 20 litre olarak belirtilmesine rağmen aynı Teknik Şartname’nin “G” maddesinde de yıllık 1 tondan 3 ton tuz, yıllık 200 litreden yıllık 600 litre 95 oktan benzin ve yıllık 20 litreden 60 litre 20/W/50 madeni yağ kullanılacağının belirtildiği, dolayısıyla Teknik Şartname hükümlerinin birbiriyle çeliştiği anlaşılmış olup, ihale dokümanının mevcut halinin isteklilerin sağlıklı bir şekilde tekliflerini hazırlamasına mani olacağından, itirazen şikayet başvurusunun söz konusu iddia yönünden reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İkinci iddia yönünden ise, A. Devlet Hastanesi 2015-2016-2017 yılları (36 aylık) 228 Personelli Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Teknik Şartnamesi’nin “C- Kullanılacak İş Makineleri, Temizlik Ekipmanları ve Malzemeleri” listesinde giyim için açılan satırda; Tıbbi atık personel kıyafeti dahil olmak üzere işçiye verilecek iş elbisesinin yıllık bazda pantolon, iş gömleği ve 2’şer çift terlik olmak üzere toplam 456 takımdan oluştuğu, halbuki A. Devlet Hastanesinde çalışacak olan toplam 228 personel için Tıbbi Atık Kıyafeti öngörüldüğü, Tıbbi atık personel kıyafeti dahil olmak üzere işçiye verilecek iş elbisesinin yıllık bazda pantolon, iş gömleği ve 2’şer çift terlik olmak üzere toplam 30 takımdan oluştuğu, halbuki A.Devlet Hastanesinde teknik destek hizmeti için çalışacak olan toplam 15 personelin her birine Tıbbi Atık Kıyafeti öngörüldüğü, 6 işçi tıbbi atık personelinin, turuncu tıbbi atık elbisesi, çizme, kumaş üzerine kauçuk kaplı eldiven olmak üzere toplam 12 takımdan oluştuğu, halbuki tıbbi atık personelinin 6 kişi olduğu, çalışacak bütün personelin aynı zamanda da tıbbi atık personeli olarak çalışacağının ifade edildiği, her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler” başlıklı 78.30.(ç) bendinde düzenlenen çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden belirlenen % 4 oranında genel giderler içinde yer alsa da bunun Sağlık Bakanlığı Tebliğlerine aykırılık teşkil ettiği iddiasının, hangi Tebliğe hangi yönden aykırılık teşkil ettiği belirtilmediği gerekçesi ile reddine karar verilmiş ise de, başvuru sahibinin teknik şartnamenin bazı maddelerine yer vererek idareye yaptığı başvuru sonucu teknik şartnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi yönünde itirazen şikayette bulunduğu göz önüne alındığında, Kurul kararının, teknik şartnamedeki düzenlemenin anılan Bakanlığın hangi tebliğine hangi yönden aykırılık içerdiği somut bir biçimde izah edilmediği gerekçesinin dayanaksız kaldığı, ayrıca ihale dokümanına yönelik iddiaların açık olduğu ve anılan Bakanlığın mevzuatında ilgili Tebliğin yer aldığı, ihale konusu işi gerçekleştiren idarenin işin niteliği açısından ilgili Tebliğden haberdar olması ve bu tebliğe uygun düzenleme yapması gerekmekte olduğundan şikayetlerde Tebliğ ismi biliniyorsa isminin belirtilmesi, ismi bilinmiyor ancak, teknik şartname düzenlemelerinde yer alan özellik ve tanımlamaların Tebliğe aykırı olabileceği iddiasında bulunuluyorsa, bu özellik ve tanımlamaların belirtilmesinin yeterli olacağı kanaatine varıldığından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun usul yönünden reddine ilişkin kararının bu kısmında da hukuka aykırılık bulunmaktadır.