Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLEN YETERLİK KRİTERLERİ HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLEN YETERLİK KRİTERLERİNİN İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEMESİ, İHALE KOMİSYONUNUN İNCELEME YAPMA YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRMAZ.

KARAR NO : 2014/1782

KARAR TARİHİ : 09.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 37

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

…Bakılan davada uyuşmazlığın çözümünde, isteklilerce teklif edilen ürünün idarece Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığına ilişkin tespitin “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında mı yoksa ürünlerin teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında mı yapılması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Davalı idarece, dava konusu işlem, ihalede numune, teknik doküman veya Teknik Şartname’ye uygunluk cevaplarının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu belge ve bilgiler açısından teklifin uygun olup olmadığına ilişkin bir belirlemenin yapılamayacağı; isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluk denetiminin idarenin yetki ve sorumluluğunda olmak kaydıyla muayene ve kabul aşamasında yapılmasının gerektiği nedeniyle tesis edilmiş ise de ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, teklifleri ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı yönünden incelemesi ve bu incelemenin sonucuna göre teklifi uygun olmadığı belirlenen isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermesi; Teknik Şartname’nin de ihale dokümanının bir parçası olduğu dikkate alındığında, ihale komisyonunun istekli(lerin) teklifini, Teknik Şartname’de belirtilen şartları/kriterleri sağlayıp sağlamadığı yönünden de incelemesi ve bu incelemenin sonucuna göre bir karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu halde somut olayda ihaleye ait idari şartnamede herhangi bir yeterlik kriterinin ön görülmediği de göz önünde bulundurulduğunda teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak idari şartnamede belirtilmemesinin ihale komisyonunun kanundan kaynaklanan bu yöndeki inceleme yapma görevini ve bu incelemenin sonucuna göre bir karar verme yetkisini ortadan kaldırmayacağı açıktır. Ayrıca uyuşmazlığa neden olan ihalede öngörülen teknik kriterlerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen teknik yükümlülük(ler) olarak değil, işin yerine getirilmesi için/yapılması için gerekli olan hususlara ilişkin olduğunun da kabulü gerekmektedir. Bu durumda davacının Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 30/04/2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (502,503 ve 504’üncü kalemler) ihalesine ilişkin olarak yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu’nun 27/08/2014 tarih ve 2014/UM.I-2940 sayılı kararında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.