Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN YETERLİLİK BELGELERİ HK.

KARAR: İDARE, TEKNİK ŞARTNAMEDE ARANAN YETERLİLİK BELGELERİNİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKIR.

KARAR NO : 2015/1010

KARAR TARİHİ : 17.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlık konusu olayda, ihale dokümanındaki düzenlemeler incelendiğinde, İhale İlanı ve İdari Şartnamede isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve ekipman için bu durumu tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, ancak hangi araç/araçların isteklinin kendi malı olması istenildiğine dair bir düzenlemenin yer almadığı, bununla birlikte Teknik Şartnamede ise ihale konusu hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlardan 1 adet 4×4 araç ile X-Ray Bagaj Kontrol Cihazının isteklinin kendi malı olmasının istenildiği, dolayısıyla ihale dokümanı bütün olarak değerlendirildiğinde ihale konusu hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlardan 1 adet 4×4 araç ile X-Ray Bagaj Kontrol Cihazının isteklilerin kendi malı olduğu hususunu tevsik eden belgelerin teklif dosyasında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, ihale üzerinde bırakılan istekli taralından teklif dosyasında Teknik Şartname’nin 7.3’üncü maddesinde yüklenici tarafından temin edilmesi istenilen araç altı kontrol aynası şarjlı el feneri ve şarj cihaz, cop ve kılıfı gibi 11 kalem teçhizatın anılan isteklinin demirbaş eşya defterinde kayıtlı olduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir taralından düzenlenmiş belgenin sunulduğu, söz konusu belgede ihale dokümanında isteklinin kendi malı olması istenen araçlardan X-Ray Bagaj Kontrol Cihazının yer aldığı ancak 4×4 aracın yer almadığı, ihale dokümanında kendi malı olması istenilen 4×4 aracın kendi malı olduğunu tevsik eden belgenin teklif dosyasında sunulmadığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, diğer yandan, teklif dosyasında 4×4 aracın kendi malı olduğunu tevsik eden belge sunulmadığından, sahte veya yanıltıcı belge sunulması durumundan bahsedilmeyeceği açıktır.

Bu durumda, kural olarak yeterlik kriterlerinin İdari Şartname de ihale konusu işin uygulanmasına yönelik kriterlerin ise Teknik Şartname’de düzenlenmesi gerekmekte ise de. 4734 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname ile bir yeterlik kriteri ve bu şartnamenin şikâyet ya da itirazen şikayete konu edilmeyerek kesinleşmesi hâlinde teknik şartname ile getirilmiş bir kriter olup olmadığına bakılmaksızın ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olarak uygulanacağı açık olup başvuru konusu ihalen Teknik Şartname’sinde isteklilerce teklif edilen ürünlerin teklif mektubunda belirtilmesi gerektiği hususunun isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında bir yeterlik kriteri olarak uygulanacağı ve bu nitelikte teklif sunmayan teklif sahiplerinin tekliflerinin değerlendirmeye alınamayacağı anlaşıldığından, teknik şartname ile getirilen söz konusu yeterlik kriteri ile ilgili itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.