Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLERİN, REKABETİ ENGELLEYİCİ HUSUSLAR İÇERMEMESİ VE BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.II-10

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinin ilk fıkrasında “İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İddia konusu hususla ilgili olarak, adı geçen kurumdan talep edilen teknik görüş talebine verilen cevapta yer alan değerlendirmede, özetle, Teknik Şartnamenin “İnternet altyapı şartları” başlıklı 4’üncü maddesinin başvuru sahibinin iddiasına konu 4.13 numaralı fıkrasında yer alan düzenlemede belirtilen 15 günlük sürenin uygun olarak belirlenmediğinin söylenebileceği ancak bu sürenin makul belirlenememiş olmasının herhangi bir işletmecinin işaret edildiğini göstermeyeceği; Teknik Şartname’de yeni yükleniciden alt yapı için belirli beklentilerin olduğunun açık olduğu ve bu durumda yeni yüklenicinin 15 günlük sürede hizmet verebilmesinin mümkün görünmediği; metro ethernet internet hizmetlerinde işletmeci değişikliği olması durumunda bu değişiklik için yaklaşık 2 aylık bir süreye, işletmeci değişikliği olması ve yeni bir alt yapı kurulması veya ilave bir yatırım gerekmesi halinde ise 3 ile 4 ay arasında bir süreye ihtiyaç duyulacağı belirtilmiştir.

 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede, başvuru konusu ihaleyi yapan idareye sağlanan metro ethernet internet bağlantısının hâlihazırda hizmet veren işletmeci dışında başka bir yüklenici tarafından verilmeye başlanması hâlinde iddiaya konu Teknik Şartname düzenlemesinde yükleniciye tanınan bağlantı sağlama ve hizmet vermeye başlama süresinin, ilave yatırım gerektiren veya özel bir uygulama gerektiren durumlar, kazı izni, ruhsat vb. hususlar için gerekebilecek süreleri içermemesi sebebiyle makul ve yeterli olmadığı dikkate alındığında, başvuru konusu ihaleye ait Teknik Şartnamenin “İnternet altyapı şartları” başlıklı 4’üncü maddesinin başvuru sahibinin iddiasına konu 4.13 numaralı fıkrasında yer alan “İdarenin hizmet aldığı mevcut internet hizmetini sunan yükleniciden farklı bir yüklenicinin işi alması durumunda, hizmetler arası geçişin problemsiz sağlanması için yeni yüklenici, internet hizmetini 15 gün önceden sunacaktır. Bu 15 günlük süre içerisinde kamu tarafından konfigürasyonlar ve testler gerçekleştirilecektir. Geçiş süresince yeni yüklenicinin sağlayacağı hizmetler faturalandırılmayacaktır.” düzenlemesinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinin ilk fıkrasında yer alan hükümlere, rekabeti engelleyici hususlar içermesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunluluğunu sağlamaması sebebiyle aykırılık teşkil ettiği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür…”