Hakkakul Logo Beyaz

TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLERİN VERİMLİLİĞİ VE FONKSİYONELLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLMASI GEREKİR

Karar No : 2023/UH.II-217

Karar Tarihi : 25.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5

“… mevzuat hükümlerine göre, teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasının gerektiği, Teknik Şartname yerli istekli veya yerli malının kullanılmasını engelleyici düzenlemelere yer verilememesi gerektiği, idarelerin gereksinimlerini 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda belirlemekle yükümlü olduğu, idarenin ihtiyacı olan hususları tespiti noktasında da takdir yetkisinin bulunduğu, ancak bu yetkinin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde de kullanılmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde anılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, itirazen şikayete konu işin idarenin yürüteceği yol bakım onarım işlerinde kullanmak amacıyla muhtelif sayıdaki iş kamyonları, iş makineleri ve kurtarıcı çekici vinçlerinin bakım-onarım, tamir masrafları ile her türlü vergi, resim, harç, muayene, trafik sigortası, kasko vb. giderleri yükleniciye ait olmak üzere 21 ay süre ile kiralanması işini kapsadığı, ihale dokümanında isteklilerden idareye kiralanması istenilen araçların detaylı teknik özelliklerine yer verildiği, anılan teknik kriterlerin rekabeti engelleyip engellemeyeceği hususlarını belirlemek amacıyla yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ve ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ile birlikte incelendiğinde, araçlara ilişkin teknik özelliklerin fazlasıyla detaylı ve dar çerçevede düzenlenmiş olduğu,  söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu, incelemeye konu ihalenin bir mal alımı değil hizmet alımı ihalesi olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, incelemeye konu ihalede istenilen araçların teknik kriterlerine ilişkin belirlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerin zedelenmesine sebebiyet verebileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının bu yönden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”