Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRLENECEK TEKNİK KRİTERLER REKABETİ ENGELLEYİCİ HUSUSLAR İÇERMEMELİ VE ŞARTNAMELERDE YERLİ İSTEKLİYİ VEYA YERLİ MALININ KULLANILMASINI ENGELLEYİCİ DÜZENLEMELERE YER VERİLMEMELİDİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1246

“… mevzuat hükümlerine göre, Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasının gerektiği, yerli istekli veya yerli malının kullanılmasını engelleyici düzenlemelere yer verilememesi gerektiği, idarelerin gereksinimlerini 4734 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinde yer alan temel ilkeleri doğrultusunda belirlemekle yükümlü olduğu, ihtiyacı olan hususların tespiti noktasında da takdir yetkisinin bulunduğu, ancak bu yetkinin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde de kullanılmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Anılan teknik kriterlerin rekabeti engelleyip engellemeyeceği hususlarını belirlemek amacıyla yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ve ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ile birlikte incelendiğinde, teknik özellikleri detaylı şekilde istenilen araçların Sözleşme Tasarısı’nda ağır aykırılık olarak belirlendiği gibi, ihale konusu işin sözleşmesinin imzalanmasından sonraki 5 gün içinde idareye teslim edilmemesi durumunda sözleşmenin fesih edileceği, teknik özellikleri detaylı şekilde belirlenen araçların temin edilmesi için yeterli süre bulunmadığı ve dolayısıyla ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu, incelemeye konu ihalenin bir mal alımı değil, hizmet alımı ihalesi olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, incelemeye konu ihalede istenilen araçların teknik kriterlerine ilişkin belirlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerin zedelenmesine sebebiyet verdiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”